Forlig i Udlændingesagen

Oprettet: Mandag, 04 september 2017 17:38
Skrevet af Poul Jacobsen

DSU fjerner udlændingebegrænsningen i Divisionsturneringen.

 

På weekendens hovedbestyrelsesmøde blev bl.a. retssagen om udlændingebegrænsningen behandlet. Selve behandlingen skete uden for referat, men konklusionen skal naturligvis ud til medlemmerne.

FU redegjorde udførligt for hvor ressourcekrævende en fortsættelse af sagen ville være for Unionen, ikke bare økonomisk men også kræfte- og engagementsmæssigt. FU redegjorde endvidere for sin opfattelse af hvorledes udsigterne i sagens videre forløb ville være, herunder at der for begge parter måtte antages at eksistere en vis procesrisiko. FU anbefalede at HB anskuede sagen ud fra disse argumenter.

Efter behandlingen bemyndigede hovedbestyrelsen formanden til at søge et forlig i sagen, og jeg er tilfreds med at en imødekommende sagsøger har medvirket konstruktivt hertil, så Unionen atter kan rette fokus mod andre anliggender.

 

Selve forligsteksten lyder:

Forlig vedrørende § 10 a. og de sidste 2 linjer af § 11 i Reglement for DSU’s holdturneringer.
"DSU ophæver § 10 a. med virkning fra dags dato, Henrik Mølvig betaler DSU’s sagsomkostninger, op til max. 50.000 kr. inklusive moms. Henrik Mølvig betaler egne sagsomkostninger. Jeg bekræfter endvidere at de sidste 2 linjer i § 11 fjernes snarest muligt, samt at de ikke vil blive håndhævet indtil fjernelsen er effektueret. Når forliget er underskrevet, meddeler parterne retten at sagen er forligt udenretligt, også vedrørende sagsomkostninger."

Dette betyder naturligvis at alle divisionsklubber med det samme skal forholde sig til en ny virkelighed, eller i hvert fald nye muligheder og udfordringer. Jeg håber og tror at alle klubber håndterer situationen med ro og overblik, og bevarer fokus på at vi gerne fortsat skal opfatte divisionsturneringen som vort absolut vigtigste turneringsaktiv.

På Dansk Skak Unions vegne

Poul Jacobsen

 

poul jacobsen2016

DSUs formand Poul Jacobsen ved brættet. Foto Pouelsten Holm Grabow