Spil skak online
på Skakserver.dk


Hovedbestyrelsesmøde d. 22. april 2011

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011
3. Forretningsudvalgets beretning
4. Nyt fra Hovedkredsene
5. Status på skak.dk og IT
6. Notat fra novembermødet
7. Status på strukturdebatten fra sidste seminar.
8. Divisionsturneringen
9. Udvalg og andre aktiviteter
10. Seniorskak
11. Dommeruddannelsen
12. DM I hurtigskak
13. Økonomi & Regnskab
14. Valg
15. Hæderstegn og initiativpræmier 2
16. Tid og sted for næste møde
17. Eventuelt

Bilag:

Referat

Bilag 1 - Dagsorden

Bilag 2 - Referat fra HB-møde 06-02-2011

Bilag 3 - Forretningsudvalgets beretning

Bilag 4 - Medlemstal

Bilag 7 - Referat fra strukturseminar

Bilag 8A - Sammenskrevet forslag til Divisionsturneringsreglementet

Bilag 8B - Sammenskrevet forslag til Dommerinstruksen

Bilag 8C - Modtaget fra Divisionsturneringsudvalget

Bilag 8D - Modtaget fra D§D

Bilag 8E - Afstemning omkring bp vs mp

Bilag 8F - Endeligt Divisionsturneringsreglement

Bilag 8G - Endelig DivisionsturneringsDommerinstruks

Bilag 10 - Senior DM

Bilag 12 - DM i hurtigskak for kvinder

Bilag 15 - Hæderstegn og Initiativpræmier

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.