Spil skak online
på Skakserver.dk


Reglement for Dansk Skak Unions Pokalturnering

 
§ 1
Turneringen, dens ledelse og inddeling
1.   Pokalturneringen (PT) arrangeres af DSU i samarbejde med hovedkredsene.
2.   DSU udpeger en turneringsleder (TL) for PT. Desuden udpeger hver hovedkreds en turneringsleder (HTL) som skal assistere TL.
3.   Pokalturneringen afvikles i en Elite-, Bredde- og Juniorrække.
4.   Dette reglement gælder for finalestævnet og er vejledende for hovedkredsens kvalifikationsturnering.

§ 2
Deltagelse i Pokalturneringen
1.   Enhver klub i DSU kan tilmelde så mange hold den vil i de forskellige rækker.
2.   Holdindskud fastsættes af hovedkredsen. 

§ 3
Holdene

1.   Et hold består af 4 spillere. Et hold kan vælge at møde op med 5 spillere og dermed gøre brug af én reserve på selve spilledagen. Alle spillere skal være medlem af DSU gennem den klub, de repræsenterer i PT. En spiller kan kun repræsentere ét hold i PT. For hvert hold udpeges en holdleder.
Et hold kan frit tilmeldes i Eliterækken uanset de 4 spilleres ratingtal.
Et hold kan tilmeldes i Bredderækken med et maksimalt ratinggennemsnit på 1800, udregnet efter årets først offentliggjorte liste fra DSU. Ikke ratede spillere tildeles et ratingtal i henhold til EMT reglementets punkt 4.5.5.1.
 
I Juniorrækken er spillerne berettiget til at deltage, såfremt de ikke er fyldt 20 år 1. januar i det år, hvor finalestævnet afvikles.
2.   Samtidig med holdtilmeldingen skal klubberne indsende en styrkeliste. Spillerne på det enkelte hold skal stille op i rækkefølge efter denne styrkeliste.
3.   Får en klub under turneringen et nyt medlem, kan denne indplaceres efter ønske på styrkelisten. Det skal oplyses HTL, at den nye spiller er tilmeldt Unionen gennem klubben og ikke i samme sæson har deltaget i PT for et andet hold. Den nye spiller kan anvendes som reserve 30 dage efter at HTL har modtaget klubformandens skriftlige meddelelse herom.

§ 4
Anvendelse af reserver
1.   Ethvert hold må anvende reserver fra sin klub.
2.   En reserve må kun deltage på ét hold i samme PT.
3.   Reserven indsættes på holdet efter sin placering på styrkelisten.
4.   På hvert juniorhold kan indsættes en reserve (en chauffør/holdleder), der ikke er under aldersgrænsen. Denne reserve må ikke have et ratingtal over 1699 efter årets først offentliggjorte liste fra DSU, i det år, hvor finalestævnet afvikles.
5.   TL’s afgørelser omkring indsættelse af reserve (en chauffør/holdleder) på juniorholdet kan ikke ankes. 

§ 5
Turneringens afvikling

1.   Der afholdes et finalestævne i hver af rækkerne Elite, Bredde og Junior.
2.   Hver hovedkreds afholder indledende runder med henblik på at finde de  kvalificerede hold i Elite-, Bredde- og Juniorrækken.
3.   De indledende kampe i hovedkredsene afvikles efter hovedkredsenes egne reglementer – så vidt muligt efter samme regler og med samme betænkningstid som selve finalestævnet.
4.   Hovedkredsens kvalifikationsturnering skal være afsluttet senest 14 dage før pinsesøndag, hvor HTL meddeler TL hvilke hold, der har kvalificeret sig til finalestævnet.

§ 6
Finalestævnet
1.   Stævnet afvikles pinsesøndag.
2.   Alle hovedkredse repræsenteres med 2 hold i alle finalestævnets rækker
3.   Monrad-systemet anvendes - startrækkefølgen afgøres ved lodtrækning.
4.   Dansk Skak Union afholder ingen udgifter til rejse for de deltagende hold eller til opholdsudgifter i øvrigt.
 
§ 7
Kampenes afvikling
1.   Der spilles med FIDEs regler for hurtigskak. Betænkningstiden til hver spiller pr. parti er 30 minutter.
2.   Hjemmeholdet udpeger en kampleder. Ved fællesstævner udpeger (H)TL kampledere. Kamplederen må ikke selv spille med. Kamplederen indsender efter kampen resultatet til HTL. Holdene skal følge kamplederens afgørelser, som er endelige.
3.   Farve: Hjemmeholdet har hvid på bræt 2 og 4, udeholdet har hvid på bræt 1 og 3. Ved fællesstævner fastsætter (H)TL farveinddelingen.
4.   Såfremt der skal findes en vinder af kampen, er det det hold som opnår flere points end modstanderne. I tilfælde af ligestilling spilles straks en ny kamp, hvor der byttes farve på de enkelte brætter, og betænkningstiden er 6 minutter for den spiller, der fører de hvide brikker, og 5 minutter for den spiller, der fører de sorte. Der spilles da efter DSU’s regler for lynskak. Vundet parti giver 1 point, tabt parti giver 0 point og remis giver 1 point til den spiller, der førte de sorte brikker. Har begge hold scoret lige mange point, er det pointet på bræt 1, der afgør.
5.   Slutstillingen i grupper afgøres efter:
1.     Brætpoint
2.     Matchpoint, idet en vundet kamp giver 2 MP, en uafgjort 1 MP og en tabt 0 MP
3.     Indbyrdes kamp
4.     Lynskak-omkamp efter reglerne i §7, stk. 4.
6.   Der er rygeforbud i spillelokalet.

§ 8
Præmier
1.   DSU udsætter præmier til finalestævnet.
2.   Der udsættes en vandrepokal. Pokalen kan ikke vindes til ejendom. Når pokalen skal udskiftes (fyldt op med navne), afgør Hovedbestyrelsen den gamle pokals opbevaring.
3.   Hovedkredsen udsætter præmier i kvalifikationsturneringen.

§ 9
Straffebestemmelser
1.   Hvis en klub udebliver fra en kamp eller ikke møder med mindst 3 spillere, taber holdet 4 - 0.
2.   Anvendes en spiller ulovligt, vil det pågældende parti (uanset resultatet) være vundet af modstanderen.

§ 10
Dispensationer og ændringer
1.   Dispensationer fra nærværende reglement kan gives alene af TL.
Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.