Spil skak online
på Skakserver.dk


Dansk Skak Unions delegeretmøde 2001

Mødet afholdtes på Nyborg-Kertemindes Handelsskole den 15. april 2001. Konstitueret formand Ole Block bød velkommen og indledte med at udtale mindeord over medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste delegeretmøde. Det var Leif Berg, Børge Gyldholm, Kjeld Bransner, Ebbe Tjørnhøj Thomsen, Knud Klausen, Poul Henrik Hansen, Lars Vincent, Poul Sørensen, Erling Lorentsen, Børge Mikkelsen, Tage Andersen, Chr. Knakkergaard Møller, Hakon Rasmussen, Svend Jepsen og Mads Nøhr Hansen.

1. Valg af dirigent
Ole Block foreslog Svend Novrup som dirigent, der blev valgt med akklamation.
Svend Novrup konstaterede at delegeretmødet var lovligt indvarslet og foreslog Ole Gjelstrup og Martin Noer som stemmetællere, som begge blev valgt.

2. Formandens beretning
Ole Block (OB) indledte med at uddele hæderstegn og initiativpræmier. OB kunne også med glæde meddele, at HB på sit møde fredag havde besluttet, at udnævne Knud Herskind til æresmedlem af Dansk Skak Union. Begrundelsen for dette var ikke mindst, at Knud Herskind gennem mere end 20 år havde ledet divisionsturneringen - forud for dette sad Herskind i turneringskomiteen.
Sideløbende med dette, har Herskind været aktiv i 6. Hovedkreds, som kasserer og revisor gennem mange år og som en bærende kraft ved DM-stævner i Århus fra 1976 - 99.
Derefter gik OB over til den egentlige beretning, idet han henviste til henviste til den skrevne beretning, som havde været bragt i Skakbladet nr. 4, og ønskede at tilføje yderligere til den.

Eliteudvalgene for seniorer og juniorer er for alvor ved at tage form. Naturligvis mest synlig med juniorlandstræneren, der har virket længst og har det største økonomiske råderum. Det var OB's opfattelse at både Bjørn Brinck-Claussen og Per Andreasen udfylder deres funktioner på en fuldt tilfredsstillende måde. En opfattelse der var enighed om i HB på det netop afholdte møde.

OB fortalte, at DSU havde protesteret over den pludselige indførsel af en ny betænkningstid fra FIDE, men at DSU nu havde frafaldet protesten. Beslutningen er truffet i lyset af det forlig der blev indgået under et møde i Præsidiet 24. marts, hvor betænkningstiden i VM og de kvalificerende turneringer skal være den netop indførte, mens det for andre Elo-ratede turneringer er arrangørens egen beslutning, om man vil anvende den nye betænkningstid. Da forliget er tiltrådt af Tyskland, Frankrig, Holland og England, vil DSU stå ret alene ved at fastholde protesten. HB har som en følge af dette besluttet, at det også skal være muligt at rate turneringer med FIDEs nye betænkningstid, således at vi ikke vil opleve, at en turnering kun kan Elo-rates og ikke påvirke det danske ratingtal. De formelle ændringer vil blive gennemført umiddelbart efter påske.

I det Europæiske Skak Forbund har man besluttet, at EM 2001 skal være adgangsgivende til VM. Som konsekvens heraf har HB besluttet, at budgettet for zoneturneringen overføres til eliteudvalget, og Bjørn Brinck-Claussen kan snarest udtage spillere til turneringen. Det blev endvidere besluttet at sende to deltagere til NM 2001, som afvikles i Bergen.

OB måtte konstatere, at det ikke for nærværende vil være en realistisk mulighed at etablere et sekretariat. FU vil derfor fortsætte med at uddelegere administrative opgaver, og der vil blive afsat de fornødne ressourcer til at få løst opgaverne på en forsvarlig og rationel måde - også selv om dette måtte medføre budgetoverskridelser.

OB henledte opmærksomheden på regnskabet, hvor det fremgår, at HB har besluttet at overføre ikke anvendte midler fra vækstkontoen til egenkapitalen. Dette anså OB for en rigtig beslutning, da han vanskeligt kunne forestille sig, at der ville blive behov for disse midler på vækstkontoen udover det som stadig ville tilgå i form af kontingentmidler. I den forbindelse mindede OB om, at da man diskuterede planen "DSU mod nye tider" kunne der kun opnås enighed om en kontingentforhøjelse til brug for aktiviteter. Der var ikke stemning for en aktivitetskonsulent, som skulle være garanten for at aktiviteterne også blev sat i værk - ikke mindst på lokal plan blandt klubberne. Regnskabet afslører ganske tydeligt, at det er de lokale initiativer som mangler.
Med hensyn til de landsdækkende aktiviteter vil FU fortsætte det arbejde der er lagt og desuden tage en dialog med eliten om hvilke initiativer den kan medvirke til i forbindelse med medlemsfremmende tiltag.

Søren Bech Hansen og Uffe V. Nielsen har begge ønsket at forlade FU, og OB takkede dem på DSU's vegne for deres arbejde i FU. Både Søren Bech Hansen og Uffe V. Nielsen har sat sig tydelige spor i Dansk Skak Union, som også holder efter at de er trådt ud af FU.

Herefter blev beretningen sat under debat.

Aksel Hansen, Holstebro, kritiserede overførslen af midler fra vækstkontoen til egenkapitalen, som han mente var i strid med vedtagelsen på delegeretmødet i 1999.

Kasserer Henrik Knudsen svarede, at det skulle ses i lyset af DSU's vedvarende underskud, som fortsat reducerer egenkapitalen. Efter at have nærlæst referatet af delegeretmødet, mente Henrik Knudsen heller ikke at midlerne på vækstkontoen var så låste, som nogle måske opfatter dem som.

Erik Søbjerg savnede i beretningen en omtale af Støtteforeningens initiativ "Heine mod verdenen", som blev lavet i samarbejde med Politiken.

OB henviste til den skrevne beretning, hvor det kort er omtalt. OB's nævnte at DSU's interesse for et sådan initiativ ikke så meget lå i det konkrete arrangement, men den mulighed der var for DSU for at komme i kontakt med skakspillere udenfor vores medlemskreds.

Da ikke andre ønskede ordet blev formandens beretning sat under afstemning, hvor én delegeret stemte blankt og resten stemte for.

3. Kassererens beretning
Peder Elkær, Søhus, kritiserede beslutningen om at overføre midler fra vækstkontoen til egenkapitalen, da medlemssituationen er vores største problem. Peder Elkær opfordrede til, at de fynske skakklubber blev bedre til at samarbejde på dette felt til gavn for alle klubberne.

Karsten Petersen, SK 68; ønskede en forklaring på stigningen i renteindtægten i forhold til 1999.

Henrik Knudsen redegjorde kort for årsagerne til stigningen og forskellen på renteindtægter og fondsindtægter. (Efterfølgende har kassereren ønsket at uddybe dette - se efter referatet).

Da ikke andre ønskede ordet blev kassererens beretning sat under afstemning, hvor én delegeret stemte imod, to stemte blankt og resten stemte for.

4. Fastsættelse af kontingent
OB foreslog på vegne af HB uændret kontingent, dvs. kr. 240,- for seniorer, kr. 160,- for juniorer og pensionister og kr. 70,- for børn.
Der var ingen kommentarer og forslaget blev vedtaget.

5. Fastsættelse af EMT-afgift
OB foreslog på vegne af HB uændret EMT-afgift på kr. 20,-
Der var ingen kommentarer og forslaget blev vedtaget.

6. Valg
Formand
Konstitueret formand Ole Block modtog valg som formand, og blev valgt uden modkandidat.

Et medlem af FU
Uffe V. Nielsen modtog ikke genvalg, og i stedet foreslog OB Harry Dalsø som nyt medlem af FU.
Harry Dalsø blev valgt uden modkandidat.

Et medlem af Skaknævnet
Brian Isaksen modtog ikke genvalg, og i stedet foreslog OB Vagn Lauritzen som nyt medlem af Skaknævnet. Vagn Lauritzen blev valgt uden modkandidat.

Tre suppleanter til Skaknævnet
Peter Enevoldsen, Carl Morten Fabrin og Helle Kronborg Petersen blev alle genvalgt.

To revisorer
Ole Gjelstrup og Chr. M. Hansen blev begge genvalgt.

Revisorsuppleant
Birger Andersen blev genvalgt.

7. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2002
Torben Teimer indbød til DM 2002 hos Sydkysten

8. Eventuelt
Torben Sørensen, Skakspilleren, havde et ønske om, at man ved DM gik bort fra Monrads turneringssystem - i det mindste i kandidatklassen. Torben Sørensen fandt schweizersystemet mere retfærdigt.

Erik Mouridsen
referent

Der foreligger ingen optagelse af mødet.

 

Efterskrift
Vedrørende stigning i rente- og fondsindtægterne i forhold til 1999, oplyser Henrik Knudsen følgende:
Der er primært fire forhold, som spiller ind på renteindtægten (beløb angivet i cirka tal, og angivet på grundlag af den samlede kapital, dvs. incl. uegentlige fonde, som f.eks. Den Internationale Fond):
1. Den stigende formue bidrager med ca. 10.000 kroner i ekstra renter.
2. Rentestigning i 1999 bidrog med et kursfald på 45.000 kroner.
3. Udtrækninger bidrog i 1999 negativt med kurstab på yderligere 7.000 kroner.
4. Regnskabsprincipperne er omlagt fra 1998 til 1999, så overskud fra Dansk Skak Salg indtægtsføres i udbetalingsåret frem for i det år overskuddet er genereret, det betyder at der i 1999 er medregnet nul kroner i overskud mod 20.000 kroner i 2000.
I alt en forskel på ca. 82.000 kroner.

Skematisk ser Unionens samlede renteindtægter således ud (incl. Fonde):

Fonds afdeling 1999 2000
Renter 71.802,22 80.224,17
Udtrækningsgevinster -7.042,00 -37,00
Kursreguleringer -45.681,60 3.253,40
Omkostninger -169,23 -1.488,87
I alt 18.909,39 81.951,70
Renter i øvrigt 3.203,93 4.376,63
Overskud Dansk Skaksalg ApS    0 19.644,06
Renter i alt 22.113,32 105.972,39


Bilag til punkt 4:

Hæderstegn

1. HK -Bjarne Haar, Jernbanens Skakklub Bjarne har siden 1996 styret KSU`s økonomi med en sikker hånd, ikke mindst idet første år var det et stort arbejde pga. det store Kulturby 96 arrangement, med mange forskellige artede projekter, og en for skak stor omsætning. Bjarne har tidligere været kasserer i en årrække i Jernbanens skakklub og har aldrig været bange for at give en hånd med ved forskellige arrangementer og har således også fungeret som turneringsleder ved 2 DM-stævner.

2. HK - Erik Carlsen, Køge Skakklub I sine foreløbigt 16 år som formand for Køge Skakklub har Erik Carlsen utrætteligt arbejdet for at fremme skakkens sag i lokalområdet. Selvom livet som skakleder ind imellem kan være hårdt, så har Erik valgt at betragte arbejdet som en spændende udfordring, der skulle findes en løsning på. Det har skaklivet i Køge-området nydt godt af i mange år. Således redigerer Erik Køges klubblad samt leverer artikler om skak til den lokale dagspresse. I 1997 var Erik en af drivkræfterne bag en flot stormesterturnering i forbindelse med Køge Skakklubs 50 års jubilæum. Uden Eriks store indsats var det heller ikke i adskillige år blevet afviklet Køge Open, en hurtigturnering over 2 dage med deltagelse af nogle af dansk skaks ypperste navne. At også det nødvendige arbejde på børne- og juniorområdet har Erik Carlsens store bevågenhed, vidner engagementet i skaklejrene på Enø samt igangsættelsen af børne- og skoleskak i Køge om.

3. HK - Finn Fejrskov, Skakklubben Nordvestfyn Mange har gjort meget for dansk skak gennem tiderne. Finn Fejrskov er sådan et menneske. I gennem en lang årrække har Finn bestridt organisationsposter i henholdsvis Strib Skakklub og Fyns Skak Union. Således har Finn først som turneringsleder i og siden som formand for Fyns Skak Union været en uvurderlig arbejdskraft for fynsk skak. Formandsposten bestred Finn indtil sidste år, hvor kærligheden og arbejdet tvang Finn til at bosætte sig på Sjælland. Dette har dog ikke forhindret Finn i at varetage kassererposten i Strib og således fortsat være en bærende kraft i den nordvestfynske klub.

4. HK - Henning Højer, Lunderskov Skakklub Henning Højer har været med siden starten på Lunderskov Skakklub i 1974, og har undervejs bidraget til at trække det læs, som de senere år er blevet stadig tungere for små klubber. I 1994 overtog Henning formandsposten, og satte små, men overkommelige mål for klubben. Et af dem var at få et hold op i A-rækken, og det er i dag en realitet. Henning Højer er en yderst vellidt og omgængelig person, der iøvrigt er en af hovedkredsens store skak-bibliofile med danske skakbøger som speciale.

5. HK - Martin Knudsen, Egtved Skakklub Martin gør et stort stykke arbejde for Dansk Skole Skak, som kommer mange børn til gode i hele landsdelen. Udover arbejdet med Dansk Skole Skak er Martin et stort aktiv for Egtved Skakklub - her kan bl.a. nævnes: formand, materialeforvalter, indkøber og holdleder . For nylig har Martin også startet en juniorafdeling med undervisning i Egtved Skakklub.

6. HK - Erik Søbjerg, Skakklubben af 1968 Erik har igennem en årrække, gennem adskillige tillidshverv, ydet et stort arbejde for dansk skak. Erik Søbjerg er tidligere formand for 6. HK og er nu formand for DSUs støtteforening, formand for bestyrelsen i Chess House, sidder i bestyrelsen for Tjele Efterskole, og er netop blevet genindvalgt i den lokale hovedkredsbestyrelse!

7. HK - Ole Rasmussen, Mariager Skakklub Ole var i 1984 en af hovedkræfterne, da der blev taget initiativ til at stifte en ny skakklub i Mariager, en by som på daværende tidspunkt var "skakfrit område". I løbet af sommeren 1984 opnåede man bred lokal tilslutning til ideen, og Ole var med til at sørge for, at den nye klubs spillere straks kom ud at prøve kræfter mod andre lokale klubber. Lige siden har Ole været med til at lede Mariager Skakklub, og i størstedelen af de forløbne 17 år har han fungeret som formand. Nu er Mariager en ganske vist af størrelse beskeden, men særdeles stabil skakklub med et førstehold i A-klassen. Ole Rasmussen var endvidere en af idemændene bag de Fjordturneringer, som med tiden er blevet en fast sommertradition for skakfolket omkring Mariager Fjord. I 1992 blev Ole valgt ind i bestyrelsen for 7. hovedkreds, hvor han straks blev kasserer. Denne post bestred han derefter i 7 år indtil 1999, hvor han trak sig tilbage fra hvervet. Gennem hele perioden har vi kendt Ole som en meget pligtopfyldende og omhyggelig kasserer og som en kyndig og engageret partner i hovedkredsbestyrelsens arbejde.

8. HK - Niels L. Agger, Roskilde Skakklub Niels L. Agger, Roskilde Skakklub indstilles til hæderstegnet for sit mangeårige virke som turneringsleder og holdleder. En indsats og velvillighed som ikke kun Roskilde SK, men også andre skakklubber i mere end en menneskealder har været begunstiget af.

9. HK - Bjarne Guldberg Hansen, Morsø Skakklub Bjarne er formand for Morsø Skakklub og har været det i en lang årerække, han har været formand for Viborg Amts Skoleskak i en del år. Bjarne er lige blevet valgt ind i 9. Hovedkreds som amtsrepræsentant for Viborg Amt. Bjarne sørger for at der hvert år er nogle nye børn der lærer at spille skak, han har haft skoleskak på MC. Holm skolen i Nykøbing Mors i mange år, og har mange gange været med skolens skakspillere til DM i skoleskak. Bjarne har gennem gode lederevner og et stort engagement formået at sørge for at interessen for skak i Nykøbing Mors til stadighed er der. Bjarne Guldberg Hansen er et stort aktiv for skakken i Nykøbing Mors.

Initiativpræmier

1. HK - Ingen indstilling

2. HK - Dianalund Skakklub Dianalund er en velorganiseret skakklub med et utroligt rart miljø og en meget engageret kreds af medlemmer. Samtidigt taler vi også om en klub, hvor man gerne går i gang med nye spændende opgaver. I det forløbne år har man således afviklet en international turnering, hvor stærke mesterspillere fra lokalområdet kunne prøve kræfter med udenlandske spillere. Et frisk initiativ, der fik stor opmærksomhed! I Dianalund er man også i stand til at tiltrække nye medlemmer. Klubben har i 2000 haft den største medlemsfremgang i 2. Hovedkreds!

3. HK - Søhus Skakklub Søhus Skakklub har det sidste år påbegyndt en bemærkelsesværdig udvikling. Fra at være en lille klub med blot fem medlemmer i en forstad til Odense har man på kort tid tredoblet sit medlemstal, og udviklingen fortsætter i positiv retning. Ganske flot af en klub, der på et tidspunkt var lukningstruet. Ansporet af en ny formand har man gennemført skakudstilling på det lokale bibliotek. Man har gennemført åbent hus-aftener og lavet arrangementer i et nærliggende butikscenter. Alt sammen tiltag som har resulteret i en støt tilvækst af nye medlemmer. Klubbens politik er, at det gælder om at være synlig i lokalmiljøet. Kun herved kan man fange potentielle nye medlemmers interesse. Klubben har ikke de store ambitiøse sportslige mål - det lader man de store Odense-klubber om. Det gælder om at være med og helst have det sjovt samtidigt. Et koncept der virker for Søhus Skakklub.

4. HK - Vejen Skakforening Vejen Skakforening gør atter væsen af sig. Sydjysk EMT 2000 var den stærkeste turnering i årevis m ed masser af god PR i aviserne, og den storstilede aktion med det begavede marketingspørgsmål "Kan kvinder spille skak?" fik vi svaret på i en flot arrangeret simultan. Selvfølgelig ka' de det! Jeres ansigt udadtil er et af de pænere, og vi kårer derfor også jeres dynamiske hjemmeside til hovedkredsens bedste.

5. HK - Esbjerg Skak Union Esbjerg Skak Union, der er en paraplyorganisation for skakklubberne i Esbjerg, tildeles årets initiativpræmie i 5. HK. Esbjerg Skak Union har gennem tiderne stået bag Vesterhavsturneringen og det var også Esbjerg Skak Union, der var drivkraften bag det enorme arbejde, der betød en genopstandelse af Vesterhavsturneringen sidste år. I Esbjerg Skak Union har man nu besluttet at fortsætte den traditionelle Vesterhavsturnering ! Nu for 16. gang.

6. HK - Skanderborg Skakklub Skanderborg er blandt de få klubber, som ikke mærker til den generelle medlemsafmatning i dansk skak. Med 78 deltagere i klubbens EMT, som var nr. 25 i rækken, præsterende man endda at overhale selv Århusmesterskabet i deltagerantal. Klubben har sørget for at gøre sig synlig gennem en fast nyhedsspalte i lokalavisen og ved at have en velfungerende hjemmeside på internettet. Klubben satser også på fremtiden med skoleskak på Morten Børupskolen.

7. HK - Nørresundby Skakklub Nørresundby Skakklub er en af hovedkredsens store, veletablerede og meget aktive klubber. Ud over sin traditionsrige forårsturnering gennemførte Nørresundby Skakklub blandt andet også Erik Pedersens mindeturnering med deltagelse af fire IM'er i 2000. Nørresundby Skakklub har med sin hjemmeside vist, hvordan Internet kan bruges på allerbedste måde til fremme af skaksporten. På klubbens hjemmeside finder man en guldgrube af billeder, programmer, forskellige fonte og altid opdaterede, lokale skaknyheder. Nørresundby Skakklubs hjemmeside indgår i det internationale Palamede-samarbejde, som er et netværk af uafhængige, ikke-kommercielle skak-hjemmesider og blev i 2000 valgt som "Bedste danske skaksite" af Chess Award.

8. HK - Ingen indstilling

9. HK - Ingen indstilling

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.