Spil skak online
på Skakserver.dk


 Dansk Skak Unions delegeretmøde 2000

Mødet afholdtes på Aalborg Tekniske Skole den 23. april 2000. Søren Bech Hansen bød velkommen og indledte med at udtale mindeord over medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste delegeretmøde. Det var Verner Ladekjær, Erling Johansen, Sigfred Hansen, Christen Haar, Asger Holmboe, Hans Johnsen, Lars Højen, Anton Fløe, Thorvald Klaustrup, Elof Lund Jensen og Svend Aage Petersen.

 

1. Valg af dirigent

Søren Bech Hansen foreslog Per S. Hansen som dirigent, der blev valgt med akklamation.

Per S. Hansen konstaterede at delegeretmødet var lovligt indvarslet og foreslog Ole Gjelstrup og Jimmy Sørensen som stemmetællere, som begge blev valgt.

 

2. Formandens beretning

Søren Bech Hansen (SBH) indledte med at uddele hæderstegn og initiativpræmier, samt diplomer til nye titelindehavere.

Dernæst berettede SBH kort om årets resultater, der ikke vil blive refereret her.

I den organisatoriske del af beretningen indledte SBH med internationale forhold:

I august blev nordisk mesterskab afholdt på Schäfergården i Lyngby og Nordisk Skakforbunds 100 års jubilæum blev på værdig vis fejret i Tivoli. Arrangementet i koncertsalen og simultanen for 200 spillere omkring springvandet, var flot propaganda for skakken. Det var begivenhedsrige og hårde uger, hvor jeg ønsker at takke de frivillige som deltog i opgaven. Det blev flotte arrangementer, men jeg er klar over, at jeg personligt har trukket store veksler på den frivillige arbejdskraft ved denne lejlighed og beklager dette.

Næste møde i Nordisk Skakforbund vil blive i juni, hvor de tre deltagere til FIDEs VM-finale skal udtages. Der vil ikke blive afholdt zoneturnering denne gang, da fremtiden for FIDEs VM er så usikker, at Nordisk Skak Forbund ikke ønsker at arrangere turnering med så kort varsel. Kriterierne for udvælgelse af spillerne er ikke fastlagt, men jeg håber selvfølgelig, at der vil være en dansker blandt de tre. Det bliver svært for de nordiske lande at blive enige.

Udviklingen i FIDE er generelt utilfredsstillende med forslag om ELO-tal ned til 1600, stigende ratingafgifter og kommerciel udnyttelse af turneringer arrangeret af medlemsforbundene. Der er en voksende modstand mod udviklingen hos de vesteuropæiske forbund.

SBH berettede endvidere om sin deltagelse i generalforsamlingen i det Europæiske Skak Forbund, som blev afholdt under urimelige forhold i Georgien.

Vi har nu to personer, der tager sig af elitearbejdet i Danmark. Per Andreasen har i et stykke tid været ansvarlig for junioreliten og gør et fremragende stykke arbejde. Han følger hele tiden sine spilleres udvikling, hvor end i verden de spiller. Flere af juniorerne deltager i kandidatklassen, og det er positivt at se, hvor godt de "hænger sammen" og at Per bruger tid på dem.

Som noget nyt er Bjørn Brinck-Claussen blevet ansvarlig for senioreliten og HB har tildelt ham et budget. Som landstræner udtager han spillerne til OL-holdene, og han har frie hænder til at sammensætte holdene, da styrkelisten nu er afskaffet.

I stedet for styrkelisten vil der blive offentliggjort ratinglister, hvor det fremgår, hvor aktive spillerne er. OL skal afholdes i Istanbul i september 2000, men jeg er bekymret for, om Tyrkiet vil være i stand til at påtage sig arrangementet, da indbydelsen endnu ikke er kommet. Skulle Tyrkiet falde fra, vil Elista sikkert tilbyde sig som arrangør igen, og den situation må vi så forholde os til.

Divisionsturneringen er en turnering, hvor mange ønsker større eller mindre ændringer. Især har der været talt om en udligningsordning omkring transportudgifter (1. division og 2. division vest) og en koordinering af spilledatoerne med udenlandske holdturneringer, så vi undgår at vores stærkeste spillere sender afbud til nogle runder. Begge forslag har været behandlet af HB. Senest har Peter Heine Nielsen og Martin Noer lavet et oplæg til datokoordinering, men det fandt ikke tilslutning i HB, da ingen hovedkredse kunne støtte forslaget.

Hvis man ønsker ændringer til divisionsturneringen – f.eks. en udligningsordning – er fremgangsmåden den samme. Lav et forslag og bring det til hovedkredsen. Så tager vi debatten i HB. FU deltager gerne som sparringspartner for udvalg, der arbejder med forslag til ændringer. Dette er måden at håndtere forslag til divisionsturneringen på.

DSU har 100 års jubilæum i 2003. Vi har i nogle år sat penge af til dette, og HB har nedsat et jubilæumsudvalg, som skal se på, hvordan vi markerer jubilæet. Jeg er glad for at følgende har accepteret at deltage i udvalget: Steen Juul Mortensen, Finn Larsen, Nina Brandes, Lars-Henrik Bech Hansen og Uffe V. Nielsen (FU).

Som jeg har skrevet i Skakbladet, vil der på sigt være mulighed for betydelige administrative lettelser ved at bruge internettet på den rigtigt måde. En lettelse der i høj grad vil komme klubberne til gode. Målet er, at en oplysning kun skal tastes ind én gang. Finn Larsen – der er hovedkraften bag vores nuværende programmer - fulgte op med en præsentation af de nuværende værktøjer og de forestående forbedringer. En vigtig beslutning er nu at fastlægge tempoet i udviklingen af IT-værktøjer. Uanset tempoet ser jeg meget gerne at Finn Larsen spiller en central rolle. Finn har udviklet de programmer vi bruger, og vil kunne løse opgaverne eller rådgive andre som skal løse dem. Hvis vi ønsker disse værktøjer i et hurtigt tempo, er det for arbejdskrævende for én person. En mulighed kunne så være, at lade datalogistuderende deltage i udviklingen som en eksamensopgave.

DSU har fået sit eget instruktørmateriale, som er forfattet af Jakob Rathlev og Mads Jacobsen. Dette materiale er tilgængeligt på hjemmesiden, og vi er i øjeblikket i færd med at få produceret en CD-ROM, hvor der også vil ligge PR-materiale og en revision af Skakhåndbogen.

Jeg har i Skakbladet skrevet at, etableringen af et sekretariat er en betingelse for min fortsættelse som formand for DSU. Ved et sekretariat forstås en fuldtidsansat person, som arbejder for dansk skak. Jeg finder det er en absolut nødvendighed for at komme ud af den stagnation vi er i nu. DSU har brug for et resourcestærkt FU og et sekretariat vil være en nødvendig aflastning. Jeg mener det FU jeg har, er dygtige og effektive folk, som vi kunne få meget mere ud af, hvis de kunne anvende deres tid på de rigtige opgaver i stedet for at være bundet til administrative opgaver. Et FU der blot "passer sine ting" er ikke tilstrækkeligt. Vores medlemstal er støt dalende, og vi bør aktivere os ud af den situation. Man løser ikke et problem ved at forholde sig passivt. Jeg mener et sekretariat er en absolut nødvendighed for at komme videre i den sammenhæng. Et sekretariat vil være et omdrejningspunkt for dansk skak, vil være en aflastning for de mennesker, som gerne skulle have bedre tid til de vigtige opgaver, og det vil være det primære kontaktpunkt. Alle de øvrige nordiske forbund (undtaget Færøerne) har i øvrigt et sekretariat. Derfor har jeg valgt at sige, at hvis ikke DSU etablerer et sekretariat i år 2001, må DSU finde en anden formand.

Op til sidste års delegeretmøde havde vi en lang debat om en stor kontingentforhøjelse. Vi ønskede at afsætte midler til medlemsfremmende aktiviteter. I erkendelse af, at det er småt med arbejdsmæssige ressourcer, ønskede vi også en aktivitskonsulent, som skulle sikre at de aktiviteter vi ønskede også blev en sat i værk. Det endte med et kompromis, som betød at vi fik størsteparten af de penge, der var afsat til aktiviteter, men ingen aktivitetskonsulent. Derfor må vi i dag konstatere, at pengene ikke er blevet anvendt. Det er nødvendigt at klubberne foretager medlemsfremmende aktiviteter. Der er én hovedkreds, der er godt med, når det gælder om at sætte klubber i sving med medlemsfremmende aktiviteter, søge penge fra vækstkontoen og motivere ledere. Der er så mange signaler fra 4. HK. så jeg begynder at tro, at man med Frank Petersen i spidsen er ved at få vendt skuden. Kig på 4. HK, lær af dem og søg selv støtte fra vækstkontoen til medlemsfremmende aktiviteter !

FU har en række opgaver, som også hører under vækstkontoen. Desværre er FU’s tid begrænset, så vi har ikke den fornødne tid til disse initiativer, selv om vi anser dem for de vigtigste overhovedet for DSU netop nu.

Erik Mouridsen er primus motor for områder som voksenundervisning, skak for flygtninge, lederuddannelse og påske-guide. Jeg synes hans arbejde er godt, og kunne tænke mig, at han ikke havde noget arbejde, så han kun lavede dette. Jeg ser gerne at der bliver anvendt mere tid på dette område.

Uffe Nielsen ønsker at arbejde med PR og sponsorarbejde. Det hilser jeg velkomment og håber at skaklivet ville give ham tid til det i det kommende år.

I FU er det ikke kun formanden der mener at vi har brug for et sekretariat, men et sekretariat er så vigtigt for DSU’s fremtid, at jeg som formand anser det for min pligt, at sætte min position ind på det.

Herefter blev beretningen sat under debat.

Eric Bentzen, Nørresundby, var skuffet over at der ikke var kommet en udligningsordning i divisionsturneringen, da SBH havde lovet dette på delegeretmødet sidste år. HB’s argumentation (stor administration og beskeden effekt) for at undlade at indføre en udligningsordning fandt Bentzen for ringe. Nørresundby havde i den forgangne sæson haft 4.000 kr. højere transportudgifter end Århus-holdene, og Bentzen kunne ikke se, at der lå megen administration i at lægge otte tal sammen.

SBH svarede, at FU efterfølgende havde hørt båndet fra sidste års delegeretmøde, og han havde ikke lovet en udligningsordning. SBH havde sagt, at det var hans personlige holdning, at alle holdene burde betale lige meget. Dette mente SBH stadig. SBH havde også sagt, at man måtte se på det, og hvis Bentzen mente det blot var tale om at lægge otte tal sammen, så ville SBH anbefale ham at lave et forslag og præsentere det for HB

Chr. Winther, Nyborg, syntes godt om ideen om at gøre brug af datalogistuderende til at udvikle IT-værktøjer efter rammer udstukket af HB og FU. Med hensyn til et sekretariat, måtte der være erfaringer fra de øvrige nordiske lande, for hvilken betydning sekretariatet har for klubberne. Winther gjorde opmærksom på, at vi måtte være forberedt på at medlemskaren fremover vil komme til at bestå af stadig flere pensionister, med deraf følgende kontingentnedgang. Winther anbefalede derfor, at HB - og andre - bakkede de initiativer op, som kom fra FU der søgte at ændre dette.

Torben Autzen, Svogerslev, sagde at der var klubber som køres af pensionister, som ikke har adgang til computere. Hvis al information skulle gå over internet ville kommunikationen med disse klubber gå i stå. Som eksempel nævnte han den nye juniorinstruktørbog, som ikke udkom i bogform.

SBH svarede, at det ikke var hensigten at sætte nogle af ved indførslen af nye teknologier, men det betyder, at dem som tager teknologien til sig, vil få en lettere hverdag. Hvis der f.eks. laves et internetprogram til turneringsadministration (anmeldelse, rundelægning, ratingberegning, indberetning) skal det stadig være sådan, at man kan foretage det manuelt som i dag. Hvad angår instruktørmaterialet havde FU overvejet at trykke og udsende det til klubberne. Mads Jacobsen og Jacob Rathlev havde brændt så meget for sagen, at de endte med et omfangsrigt materiale på over 200 sider. FU besluttede derfor at brænde en CD-ROM. De fleste klubber har en, som ville kunne printe det ud, men i modsat fald kan man blot kontakte FU.

Erik Hedegaard, AS04, ønskede en status omkrig skak og det "rigtige" OL.

SBH svarede, at selv om IOC anerkender skak og bridge, tillægger DIF det ikke nogen væsentlig betydning. SBH mente dog, at hvis skak blev en del af det "rigtige" OL, ville DIF få sværere ved at afvise DSU.

Formandens beretning blev sat under afstemning, hvor én delegeret stemte blankt, resten stemte for.

 

3. Kassererens beretning

Der var ingen kommentarer, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Fastsættelse af kontingent

SBH foreslog på vegne af HB uændret kontingent, dvs. kr. 240,- for seniorer, kr. 160,- for juniorer og pensionister og kr. 70,- for børn.

Der var ingen kommentarer og forslaget blev vedtaget.

 

5. Fastsættelse af EMT-afgift

SBH foreslog på vegne af HB uændret EMT-afgift på kr. 20,-

Der var ingen kommentarer og forslaget blev vedtaget.

 

6. Indkomne forslag

Kasserer Ole Block (OB) kommenterede HB’s forslag om ændring af lovene. Forslaget tager sigte på at reducere antallet af af- og tilmeldinger til kartoteket og dermed administrationen. Forslaget betyder, at det ikke længere vil være muligt at melde sig ud i sommerkvartalet. Endvidere betyder forslaget, at en spiller der skifter klub midt i et kvartal ikke længere skal betale DSU-kontingent gennem begge klubber.

Eric Bentzen kunne ikke gå ind for forslaget, da han ikke syntes at nye medlemmer skulle betale ½ års kontingent ved indmeldelse.

OB forstod ikke, at et ekstra kvartal kunne betyde så meget. For et barn betød det kr. 17,50 og for en senior kr. 60,-. OB spurgte, om man fandt det rimeligt at skakledere skulle bruge tid på af- og tilmeldinger for at et medlem kan spare 17-60 kr. ?

Eric Bentzen undrede sig over at man bagatelliserede udgiften, for på sidste års delegeretmøde havde hver en krone i kontingentstigning store konsekvenser. Nu betyder et kvartalskontingent ikke noget.

OB konstaterede, at kontingentstigningen sidste år ikke havde betydet øget frafald blandt medlemmerne. På samme vis forventede han ikke at det aktuelle forslag ville betyde færre medlemmer.

Frode Nielsen, Frederiksberg, kunne ikke anbefale forslaget. Nogle klubber – ikke mindst de københavnske – havde også et højt klubkontingent, så den ekstra udgift for et nyt medlem var ikke uvæsentlig. For at undgå udmeldelser i sommerkvartalet anbefalede Frode Nielsen i stedet at indføre et gebyr når man meldte sig ind i DSU for anden gang.

OB bemærkede, at DSU ikke ville kræve at klubben opkrævede det ekstra kvartal for sit eget kontingent. Hvis klubben ikke mener, den har ydet noget til det nye medlem, kan klubben blot nøjes med at opkræve DSU-kontingentet.

Lau Bjerno, Nordre, syntes at skak var en billig sport, og han kunne ikke forestille sig, at nogen ville undlade at melde sig ind, fordi der kræves et ekstra kvartal. Forslaget sparer administration og mange klubber opkræver allerede i dag ½ års kontingent.

SBH pointerede, at der jo kun var nye medlemmer, som kunne risikere at betale et ekstra kvartal. Kontingentet er det samme – det skal blot opkræves hvert halve år.

Forslaget kommer fra HB. Otte hovedkredse går ind for forslaget, mens kun 2. HK går imod.

Aksel Hansen, kasserer i 9. HK, ønskede at vide hvornår forslaget skulle træde i kraft. Axel Hansen forudså problemer for hovedkredsen, da den opkræver kontingent kvartalsvis, og derfor ikke kan betale ½ års kontingent til DSU.

OB svarede, at forslaget skulle træde i kraft 1. januar 2001, som angivet i HB-referetat.

Dette vil give hovedkredsene tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer. Dette var allerede foretaget af bl.a. 1. HK.

Bjørn Laursen, Evans, gjorde opmærksom på at der jo ikke var tale om en kontingentforhøjelse. Ønsker man at deltage i håndbold, fodbold osv. kommer man let til at betale mere end ½ års kontingent forud. Bjørn Laursen kunne dog ikke anbefale OB’s anvisning i Skakbladet om at klubberne internt rykkede kontingentperioden.

OB var enig i Bjørn Laursens kommentar.

Herefter blev forslaget sendt til afstemning med følgende resultat:

For: 1767
Imod: 1652
Blanke: 0

Hermed var forslaget forkastet, da der kræves 2/3 flertal for ændringer i DSU’s love.

OB konstaterede at forslaget var faldet og havde bemærket at den hovedkreds der stemte imod forslaget i HB også var særlig godt repræsenteret på delegeretmødet. OB bebudede at forslaget ville blive fremsat ved senere lejlighed

 

7. Valg

kasserer
Ole Block modtog ikke genvalg som kasserer. I stedet foreslog SBH at vælge Henrik Knudsen, Næstved som ny kasserer.
Henrik Knudsen præsenterede sig, og fortalte han i starten af firserne også var medlem af FU. Det var en anderledes positiv tid med 10.000 medlemmer, og Henrik Knudsen var godt klar over at der i dag kræves en anden indsats.
Henrik Knudsen blev herefter valgt.

Ole Block modtog ikke genvalg som kasserer. I stedet foreslog SBH at vælge Henrik Knudsen, Næstved som ny kasserer.Henrik Knudsen præsenterede sig, og fortalte han i starten af firserne også var medlem af FU. Det var en anderledes positiv tid med 10.000 medlemmer, og Henrik Knudsen var godt klar over at der i dag kræves en anden indsats.Henrik Knudsen blev herefter valgt.

Medlemmer af FU
Martin Mølster Jensen modtog ikke genvalg og i stedet foreslog SBH at vælge Ole Block samt at genvælge Erik Mouridsen.
Begge blev valgt.

Martin Mølster Jensen modtog ikke genvalg og i stedet foreslog SBH at vælge Ole Block samt at genvælge Erik Mouridsen.Begge blev valgt.

Medlem af Skaknævnet
Martin Kock Clausen blev genvalgt.

Martin Kock Clausen blev genvalgt.

Tre suppleanter til Skaknævnet
Peter Enevoldsen, Carl Morten Fabrin og Helle Kronborg Petersen blev genvalgt.

Peter Enevoldsen, Carl Morten Fabrin og Helle Kronborg Petersen blev genvalgt.

To revisorer
Ole Gjelstrup og Chr. M. Hansen blev genvalgt.

Ole Gjelstrup og Chr. M. Hansen blev genvalgt.

Revisorsuppleant
Birger Andersen blev genvalgt.

Birger Andersen blev genvalgt.

 

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2001

SBH fortalte, at placeringen af påskestævnet 2001 havde været lidt svært at få afklaret; således havde ingen klubber i 8. HK været interesseret. Stor var glæden derfor, da Fyn Skak Union gav lov til at invitere til Fyn. Spillestedet er ikke fastlagt, men vil blive et centralt sted på Fyn.

 

9. Eventuelt

SBH var meget imponeret over det velfungerende landsstævne. SBH havde bemærket, at arrangørerne ikke havde set så trætte ud, som man kunne forvente – det skyldes, at der har været mange og gode kræfter om påskestævnet.
 

Erik Mouridsen       Per Stentebjerg-Hansen
referent                       dirigent

----------------------------

 

Hæderstegn

1. HK – Ingen indstilling

2. HK - Erik Pedersen, Sk 1934 Nyk. F.
Erik Pedersen har i mange år sat sit tydelige præg på skakken i 2. Hovedkreds. Erik er formand for hovedkredsens største og stærkeste klub Sk. 1934 Nyk. F. Endvidere har Erik Pedersen i en årrække været dynamo indenfor junior- og skoleskak på Lolland-Falster. Utallige er de arrangementer som Erik har har sat i gang til gavn for ungdomsarbejdet i området. Fra 1992 til 1996 var Erik Pedersen medlem af hovedkredsbestyrelsen, hvor han som juniorleder lagde grunden til den stærke stilling, som 2. hovedkreds i dag har, når det drejer sig om børne-og juniorskak.

3. HK - Vilhelm Nielsen, Kerteminde Skakklub
Vilhelm Nielsen har siden 30’erne været den centrale person i Kertemindes skakliv, og er i dag som 90 årig stadig aktiv i klubben. Vilhelm Nielsens spillestyrke er høj og altid farverig, og har været en inspirationskilde for klubbens juniorer, som han også gavmildt har givet bøger og tidsskrifter.
Som chefredaktør på Kjerteminde Avis har Vilhelm Nielsen givet dansk skak en flot omtale – f.eks. da avisen spillede et parti mod Helsingør Dagblad. Et rigtigt kampparti efter Nielsens hoved !

4. HK - Kurt Petersen, Ribe Skakklub
Kære Kurt. Vi vil gerne sige dig tak fordi du har holdt stand på øretævernes holdeplads i snart 10 år. Holdturneringsleder-embedet er en udsat post, men med lige dele af stædighed og diplomatisk sans har du klaret skærene. Hovedkredsen nyder godt af en - iøvrigt altid glad - turneringsleder af din kaliber. På lokalt plan har Ribe Skakklub haft glæde af dig som formand op gennem 80'erne, men har ligesom hovedkredsen måttet dele dig med din anden store fritidsinteresse: fiskeriet. Vi håber dog at kunne opretholde "bindingen" af dig lang tid endnu.

5. HK - Carl Hansen, Billund – Vorbasse Skakklub
Carl er ikke medlem af bestyrelsen i 5. Hovedkreds, men han er en trofast hjælper ved vore arrangementer, som af praktiske grunde tit lægges i Billund.
Carl hjælper med reservation af lokaler, opstilling af borde, brikker, sammenpakning og oprydning.
Carl har til dato aldrig sagt nej til at give en hjælpende hånd, hvor det måtte være nødvendigt.

6. HK – Poul Erik Nielsen, Nordre Skakklub
Poul Erik er mere end nogen anden indbegrebet af Nordre Skakklub anno 2000. En mangeårig indsats som bestyrelsesmedlem, redaktør, og senest som formand er blevet udført yderst professionelt til gavn for både bredde og elite. Poul Erik var en af hovedkræfterne bag DM 1999 i Århus, og senest har Poul Erik også engageret sig i driften af Chess House.

7. HK – Hans Andersen, Skørping
Hans Andersen, Skørping tildeles Unionens hæderstegn. Hans blev i 1986 valgt ind i 7. Hovedkredses bestyrelse, hvor han blev valgt til turneringsleder for landsdelens holdturnering. Han har i en ubrudt årrække bestridt dette hverv til alles fulde tilfredshed. Hans styrer også juniorholdturneringen og pokal- og handicapturneringen. I 1986 var Hans en af idé-mændene til udgivelsen af 7. Hovedkredses resultatblad, og han blev redaktør af "Nyt fra 7. Hovedkreds", en post han stadig besidder. Hans er endvidere Hovedkredsens kontaktperson på flygtningeområdet.

8. HK – Niels Jørgen Fries Nielsen, Helsinge
Indstillingen af Niels Jørgen behøver vist ikke nærmere omtale. Det er svært at finde en person med så stærk en vilje til at promovere skakken.
Den energi som Niels Jørgen udviser, i særdeleshed indenfor juniorarbejdet, giver selve solen en meget hård konkurrent. Opgaverne er blevet løst, engagementet har været upåklageligt og udfordringerne er blevet taget med oprejst pande samt et smil.

9. HK – Villy Bracht-Nielsen, Vestsalling Skakklub
Villy har rundet de 25 år med både skoleskak og Vestsalling Skakklub.
Villy og en anden lærer på Lem skole undersøgte i 1973, hvor stor interessen var for skoleskak på skolen. Interessen var stor, og i 1974 var Villy en af initiativtagerne til at melde Lem skole i Dansk skole Skak, og oprette Vestsalling Skakklub.
Villy sørger for, at der hvert år er nogle nye børn, der lærer at spille skak. Nogen gange er det nærmest en hel klasse, der begynder at spille skak, fordi de har Villy som lærer.
Villy har gennem gode lederevner og et utroligt engagement formået at sørge for, at Lem skole i de forløbne 25 år har været blandt nogle af de største skoleskakklubber i landet.
Villy Bracht, det navn som alle kender ham under, har i en årrække været i bestyrelsen for Viborg Amts Skoleskak og i bestyrelsen for Vestsalling Skakklub.
Der er ingen tvivl om, at Villy igennem årene har været klubbens største aktiv, og stadig er det.

 

Initiativpræmier

1. HK – Tårnet/Ballerup Skakklub
Københavns Skak Union har indstillet Tårnet/Ballerup Skakklub til Dansk Skak Unions årlige initiativpræmie for klubbens utrættelige og ihærdige juniorarbejde gennem de sidste 8-10 år.
I 1999 og 2000 har klubbens enkeltmandsturnering haft et deltagerantal på henholdsvis 120 og 124 børn! I tillæg arrangeres der en 5-mands holdturnering med 18 hold (!) fra forskellige fritidshjem, som i tre 6-mands grupper, besøger hinanden i sæsonens løb.
Tillige har klubben i et par år været værter for et af KSUs 10-12 Junior Grand Prix Turneringer, til stor glæde for de mange skakspillere og/eller barnlige sjæle i det lokale, såvel som i det regionale.
Sidst, men ikke mindst, på grund af klubbens velvilje og imødekommenhed, når det gælder om at få gennemført påtænkte arrangementer, som fx et åbent Junior KM 090900 kl. 09.09.00!

2. HK - Holbæk Skakklub
Holbæk Skakklub får initiativprisen, fordi der er tale om klub, hvor man med mange forskelligartede initiativer gør en stor indsats for at fastholde medlemmerne og berige skaklivet i området. Holbæk har endvidere et meget grundigt og velredigeret klubblad, som det er en fornøjelse at læse. På det sidste har man også fået gang i børne- og juniorarbejdet.

3. HK - Nørre Aaby Juniorskakklub
Nørre Aaby Juniorskakklub tildeles årets initiativpræmie på Fyn. Klubben har i sin korte levetid i udpræget grad forstået at få engageret især de unge spillere i skaklivet. Skoleskakken er helt klart grundlaget for den vestfynske klub, som har formået at integrere rigtig mange børn og unge i klublivet. Gennem kærlig pleje fra klubbens voksne medlemmer er flere af disse unge mennesker blevet gjort så stærke, at de har kunnet gå ind på klubbens bedste hold, som har spillet sig op og endda formået at forblive i 3. division.
Endvidere har klubben de sidste par år fået gang i en koordineret turnering, så klubbens ansigt også på denne front vises udadtil.

4. HK - Fribonde Flensborg
Fribonde Flensborg har i de senere år udmærket sig ved et højt aktivitetsniveau i forhold til klubbens størrelse, både ved selv at afholde velbesøgte turneringer og ved hyppig deltagelse i andre turneringer. På IT-siden har klubben taget førertrøjen i hovedkredsen, og virker som inspirator og støtte for andre klubber. Nævnes skal især den innovative skak-multimedie CD, der blev udgivet som afslutning på bymesterskabet i Flensborg, og giver et rent 13-tal i nytænkning. Fribonde Flensborg gør en forskel her i hovedkredsen, og det er vort håb, at aktivitetsniveauet fortsat holdes højt.

5. HK – Springeren Kolding
Klubben har virkelig taget udfordringen op med medlemsfremmende aktiviteter. Her kan nævnes: Lavet og uddelt brochure, afholdt gågade arrangement og undervisning for begyndere samt meget andet for at få nye medlemmer.
Arrangementerne skabte 11 nye medlemmer, hvoraf godt halvdelen stadig er aktive.

6. HK – Chess House
Chess House, ved Klaus Berg og J.O.F Nielsen, er et anderledes og socialt skaktilbud, hvor skakspillere på tværs af klubber og styrke kan mødes. Klaus Berg og Jens Ove Fries Nielsen har med megen energi og idealisme givet Århus området noget nyt og unikt. Chess House har blandt andet bidraget til at turneringsudbudet i Århus er steget markant.

7. HK – Aalborg Skakforening af 1889
Foreningen tildeles Dansk Skak Unions initiativpræmie for foreningens store arbejde på ungdoms- og juniorfronten. Foreningen har en stor og velfungerende børne- og ungdomsafdeling i klubbens lokale, hvor der er undervisning af spillerne. Aalborg Skakforening har indgået samarbejde med Aalborg Kommune om integration af skakinteresserede mennesker med anden etnisk baggrund. Endvidere er foreningen yderst aktiv på skolefronten, hvor der undervises på tre skoler.

8. HK – Rønne Skakklub
Bornholm har på udmærket vis bevist, at selvom man fysisk er afskåret fastlandet, så er det ingen hindring for at være med på skakkens danmarkskort.
DM afholdelsen, som kostede mangt og mange timers arbejde, resulterede i et veltilrettelagt stævne, hvor vi i hovedkredsen er stolte af vores bornholmske skakvenners engagement, vilje samt gå på mod.

9. HK – Kjellerup Skakklub
Kjellerup skakklub tildeles årets initiativpræmie. Klubben har i mange år været en af landets største, og formår trods almindelig afgang at supplere op med nye spillere på alle fronter.
Der er et højt aktivitetsniveau. Bl.a. har klubben formået altid at have 6-7 hold med i holdturneringen, og førsteholdet har formået at fastholde sin position i 2. div.
Endvidere er mange af klubbens spillere aktive udadtil i andre klubbers turneringer.

Ole Block modtog ikke genvalg som kasserer. I stedet foreslog SBH at vælge Henrik Knudsen, Næstved som ny kasserer.Henrik Knudsen præsenterede sig, og fortalte han i starten af firserne også var medlem af FU. Det var en anderledes positiv tid med 10.000 medlemmer, og Henrik Knudsen var godt klar over at der i dag kræves en anden indsats.Henrik Knudsen blev herefter valgt.Martin Mølster Jensen modtog ikke genvalg og i stedet foreslog SBH at vælge Ole Block samt at genvælge Erik Mouridsen.Begge blev valgt.Martin Kock Clausen blev genvalgt.Peter Enevoldsen, Carl Morten Fabrin og Helle Kronborg Petersen blev genvalgt.Ole Gjelstrup og Chr. M. Hansen blev genvalgt.Birger Andersen blev genvalgt.

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.