Spil skak online
på Skakserver.dk


Dansk Skak Unions delegeretmøde 1999

Mødet afholdtes på Vejlby Skole den 4. april 1999. Søren Bech Hansen bød velkommen og indledte med at udtale mindeord over medlemmer, der var afgået ved døden siden sidste delegeretmøde.

Det var Børge Noer Sørensen, Anton Flø, Carsten Andreasen, Carsten Buch, Gerhard Pedersen, Gunnar Kirk Thøgersen, Holger Madsen, Sigfred From, Svend G. Bækgård, Henrik Jensen, Arne Kjeldsen, Børge Wilcken Petersen, Gunnar Jensen, Børge Jensen, Børge Borgå, Christian Lassen, Oskar Nielsen og Thorvald Knudsen.

Forsamlingen rejste sig og mindedes de afdøde.

1. Valg af dirigent

FU foreslog Jens Abildlund som dirigent, der blev valgt med akklamation.

Jens Abildlund konstaterede at delegeretmødet var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning

Søren Bech Hansen (SBH) indledte med at uddele hæderstegn og initiativpræmier.

Dernæst berettede SBH kort om årets resultater, der ikke vil blive refereret her.

I den organisatoriske del af beretningen indledte SBH med internationale forhold:

Terminen for FIDEs knock-out-VM har svinget en del efter at de oprindelige arrangører i Las Vegas hoppede fra. FIDE regner stadig med at kunne afvikle VM i Las Vegas med start den 26. juli. Kvaliteten af FIDEs arbejde er også på andre områder svingende, hvor ELO-tallene har været stærkt forsinkede. Det var SBH’s opfattelse, at det skyldes interne stridigheder i FIDEs top. Bl.a. på grund af den situation har Danmark ikke deltaget i FIDE-kongressen siden 1996. Vi deltog ikke i 97, 98 og vil heller ikke gøre det i 99. Næste gang det kommer på tale at deltage er i år 2000, hvor OL vil blive afholdt i Tyrkiet.

OL 1998 fik ikke for Danmark det tiltænkte forløb. Vi har i årtier deltaget i OL, men da vi 5-6 uger inden start modtog afbud fra 4 af de 9 udtagne deltagere, valgte FU at trække holdene. Det var en vanskelig beslutning, og uanset hvad vi havde valgt, ville nogle synes, at det var forkert. FU valgte at trække holdene af sportslige grunde og ikke økonomiske, selv om det er nærliggende at tro, eftersom vi er kommet ud af året med et markant underskud.

Næste holdturnering er det Europæiske Mesterskab. Dresden var længe et godt bud på en arrangør. Det ville have betydet lave transportudgifter og stor chance for, at de bedste danske spillere gerne ville deltage. Nu er det klart, at arrangementet vil blive afholdt i Grusien. FU vil i den kommende tid spørge den absolutte top, om de gerne vil deltage. I så fald vil vi gøre et stykke arbejde for at få turneringen finansieret eksternt.

Danmark stod for den nordiske zoneturnering, der blev afholdt i Munkebo med Svend Novrup (SN) som primus motor. Zoneturneringen fik et særdeles fornuftigt økonomisk resultat for DSU. Det skyldes ikke mindst SN’s store evner inden for fundraising, og vi skal være meget glade for at SN igen er aktiv for skakken. Således er det lykkedes SN at åbne portene til Tivoli den 20. august i anledning af at Nordisk Skak Forbund blev stiftet for 100 år siden – netop i Tivoli. Der vil blive tre store arrangementer. Der vil blive kæmpeskak med levende brikker med to stærke danske spillere med rødder i skoleskakken som brikførere. Der vil blive simultan der strækker sig fra hovedindgangen helt ned til springvandet med deltagerne fra Nordisk VISA grand-prix finalen, og efter simultanen skal vi ind i Tivolis koncertsal, hvor der vil være en opvisningsmatch. Hvem kompetanterne dér vil blive er ikke på plads – selv så SBH gerne det blev en gentagelse af finalen om det nordiske mesterskab 1956 (Olafsson - Larsen). I arrangementsgruppen sidder ud over SN også Ole Block, SBH og Dansk Skole Skak er blevet opfordret til at stå for partiet med levende brikker. Det er et arrangement, der fordrer en stor indsats af det københavnske skakliv, men vi står også med et PR-arrangement uden sidestykke.

I VISA-turneringen var der planlagt endnu en turnering (i Finland) inden finalen. Da Finland ikke har reageret på forespørgsler, har Nordisk Skak Forbund valgt at udtage finalisterne på baggrund af de turneringer, der er spillet hidtil. Finalen har en præmiesum på 20.000 US$ og fra Danmark deltager Nikolaj Borge, Peter Heine Nielsen, Lars Schandorff og Curt Hansen. Endelig nævnte SBH, at den danske IM Bjarke Kristensen var blevet fuldtidsansat som generalsekretær i Norges Sjakkforbund, der har ca. 3000 medlemmer.

Et af de største arbejdsmæssige resultater fra året er den nye Skakhåndbog. Det ligger omkring 250 timers ulønnet arbejde bag den nye håndbog, som er af meget høj kvalitet. Vi har nu en håndbog, der er nemmere at vedligeholde. Det er Uffe V. Nielsen, der har leveret denne kæmpeindsats, og jeg vil bede forsamlingen om at give ham en hånd for dette arbejde (applaus). Uffe V. Nielsen, der sidder i FU, er en kæmpegevinst for dansk skak. En stor arbejdskraft, som det er vigtigt at fastholde i motiveret tilstand.

Vi har to projekter på beding, idet FU’s Erik Mouridsen har taget kontakt til Dansk Flygtningehjælp og alle hovedkredse, der udpeger en ansvarlig på flygtningeområdet. Tanken er, at det skal gøres nemmere for flygtninge at komme i kontakt med en skakklub. Især flygtninge fra det tidligere Jugoslavien er skakspillere, og det ville hjælpe på deres integration i Danmark at blive medlem af en skakklub. Det er et godt initiativ. Derudover barsles der med skak på seminarier. Jeg tror, at Erik med sådanne projekter har fundet sin niche arbejdsmæssigt – så kommer der selvfølgelig et arbejde med at stampe folk op til at udføre opgaverne. Erik Mouridsen er en stor arbejdskraft, som det er vigtigt at fastholde i motiveret tilstand.

Uden for FU er der en anden, jeg ønsker at fremhæve. Vi har etableret en juniorelitepost, som Per Andreasen fra Ålborg administrerer. Hans samarbejde med de bedste danske juniorer er forbilledligt. De kan lide ham og sender ham deres partier. Han kender dem personligt, er topmotiveret og laver virkelig meget, så jeg har ingen kvaler med at give ham et pænt stort budget år efter år. Godt gået, Per!

I året der er gået har vi fået en ny mand på webmaster-posten, altså vedligholdelsen af vores internet hjemmesider. På anbefaling fra IT-udvalget har vi slået posten sammen med presse-service og redaktionen af Skakbladet. Det hele er hos Thorbjørn Rosenlund, og jeg er meget tilfreds med resultaterne. Det er mit indtryk, at pressen bliver serviceret til UG og at hjemmesiderne bliver opdateret usædvanlig hurtigt. Det er en løsning, jeg er glad for.

En ny arrangør er kommet på banen siden sidst. Tak til Greve Skakklub for et flot pige-DM. Jeg fornemmer et stort arrangør-potentiale i Greve og håber, man også fremover vil påtage sig større arrangementer.

I HB har vi kigget på vores junior-masse; hvor mange har vi og hvor gode er de. Det er ikke nogen hemmelighed, at vores økonomi har det skidt, men her viste sig en mulighed for at spare, som ikke var så ringe endda. Vi lagde Junior-DM-klassen ind under Kandidatklassen for DM, således at den bedste junior i kandidatklassen bliver juniordanmarksmester. Det er ikke tænkt som en løsning på længere sigt. Vi håber atter at få flere juniorer, så vi igen kan få et selvstændigt Junior-DM. Tak til arrangørerne af dette påskestævne, fordi de – på trods af det fremskredne tidspunkt – valgte at lade det få virkning allerede fra 1999. Traditionelt plejer det at være under eventuelt, at man takker arrangørerne, men jeg finder anledning til allerede nu at give udtryk for min næsegruse beundring for dette stævne. Jeg kan ikke se, at man kan afholde et DM-stævne, der er meget bedre end dette. Det er topprofessionelt med de mest moderne hjælpemidler og jeg er imponeret over antallet af sponsorer. Det er cremen af dansk arrangørkunnen, vi ser her i Århus. Jeg håber de også fremover vil påtage sig store arrangementer – lad os give dem en hånd (applaus).

I tiden der kommer må vi også se nærmere på økonomien og strukturen af divisionsturneringen – ikke mindst hvad angår 1. division. HB har vedtaget en aftrapningsordning, hvor rejsetilskudet over en årrække falder bort, men jeg er blevet gjort opmærksom på, at det bør sikres, at klubberne stilles økonomisk ens. En klub, der er centralt beliggende i Danmark og derfor har lave transportudgifter, bør ikke stilles bedre end en klub, der ligger i udkanten af landet med højere udgifter. Kigger man på strukturen i divisionsturneringen, er det også naturligt at kigge på antallet af 3. divisioner. Nedrykningsreglerne i vest er jo meget dramatiske.

Vi har i Tankesportsforbundet kæmpet hårdt for at få et møde med kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen.

Det mente kulturministeren ikke, der var behov for, men efter en del pres fik vi lovning på et møde med en kontorchef i kulturministeriet. Dette møde blev af ministeriet udsat fire gange, men har nu fundt sted.

Budskabet ser ikke godt ud. Kulturministeriet er tilfreds med den støtteordning, der er nu. Der blev givet ½ million kroner til hele tankesportsforbundet sidst, og det er også, hvad vi kan påregne fremover.

Vi vil naturligvis stadig søge det beløb, som vi ville få, hvis vi var anerkendt som forbund under Danmarks Idræts-Forbund – 13 gange så meget, som vi får nu.

Dansk Skole Skak (DSS) er blevet optaget i Tankesportsforbundet og har modtaget ca. 28.000 kr. DSS kan påregne et større beløb, næste gang der udloddes penge, idet deres medlemstal er steget fra 1500 til over 2000. Det skyldes ikke, der pludselig er kommet skoleskak på en masse nye skoler, men at DSS er blevet bedre til at registrere de medlemmer de hele tiden har haft.

Hvis det igen glipper med forøgede midler, må vi se os om efter nye muligheder. Vi forsøgte i 1994 at blive optaget i Danmarks Idræts-Forbund, vi forsøgte i 1996/97 at blive optaget i Dansk Ungdoms Fællesråd. En tredie mulighed kunne være at tilpasse vores hovedkredsgrænser efter amtsgrænserne og forsøge optagelse i DGI.

Der sker konstant noget i sagen, for der er betragtelig utilfredshed i både bridgeforbundet og i skakunionen.

Peder Kornings Mindefond er endelig stiftet, og der kan forventes en udlodning i år 2000, som tilgodeser DSU, K-skakken og Århus Skakklub.

LEGO har udgivet en fremragende skak CD-ROM for børn, der dog kræver en stærk maskine for at kunne køre. Uffe V. Nielsen har haft kontakt til LEGO gennem de sidste halve år og læst korrektur på materialet. LEGO har anerkendt arbejdet i form af et antal CD-ROM. Vi håber fremover at kunne få et lidt bredere samarbejde med LEGO i stand – dels i form af præmier til skoleskakken dels i en salgsaftale med Dansk Skaksalg omkring deres produkt.

Et nyt initiativ i året der er gået er ChessHouse i Århus. Jens Ove Fries Nielsen, Klaus Berg og Jens Abildlund er blandt de mest aktive folk bag dette initiativ. Man hjælper klubberne i stedet for at konkurrere med dem. ChessHouse holder lukket mandag og tirsdag, hvor de fleste Århus-klubber spiller. Det er et godt initiativ, som bør bakkes op. Jeg kunne ønske mig, at noget lignende opstår i København ad åre. DSU er interesseret i et samarbejde med ChessHouse, som har gode centralt beliggende lokaler, der kan anvendes til møder og turneringer. Vi har mødtes med dem med tanke på et samarbejde med Dansk Skaksalg. Hvis det er muligt at vise Skaksalgets produkter, håber vi på et større salg.

Beretningens sidste punkt er nok et lidt følsomt emne for mange – DSU mod nye tider.

FU mener, at der er brug for en overordnet strategi. Vores forbund kører ikke særlig godt, og medlemstilbagegangen er markant – især i provinsen. Uden nye tiltag rettet mod nye medlemmer vil store dele af skaklivet dø ud. Medlemskurver viser, at vi taber 2-300 medlemmer om året, og der er ikke udsigt til, at det vil stoppe uden nye kraftige initiativer. Erkendelsen af, at det går skidt, er til stede på tværs af hele skaklivet. Det er også oplagt, at når man taber medlemmer, bliver kontingentindtægten lavere, og så kan det eksisterende aktivitetsniveau ikke fastholdes.

Ud fra den erkendelse var det FU’s pligt at formulere en strategi. Vi lagde en agressiv strategi med en sund og god plan, som bygger på, at nye aktiviteter skal sættes i værk. Det indebærer en kontingentstigning, hvor hver eneste krone anvendes til skakarbejde. Forslaget med et kontingent på 300 kr. for seniorer til det landsdækkende forbund var selvfølgelig en ganske kraftig ting. Der har været skrevet meget i Skakbladet om tiltagene, ideerne med planen og specielt en aktivitetskonsulent, der skulle sikre, at disse ting blev sat i værk hurtigt. Jeg kunne selvfølgelig godt have tænkt mig, at dette forslag var gået igennem – ikke så sært, for det var jo vores forslag.

Imidlertid er vi ikke tvivl om, at I, der sidder i denne sal, skal være med på det, før vi gør det. Vi har taget temperaturen på skaklivets holdning til vores plan og har måttet erkende, at I ikke er indstillet på at bevæge jer med samme hastighed som vi gerne så DSU bevæge sig med. Vi har også set – og det glæder os – at skaklivet er indstillet på at bevæge sig i den retning, som vi anbefaler: medlemsfremmende aktiviteter og lederuddannelse, men at tempoet ikke bliver så højt, som vi gerne ville have haft det. I erkendelse heraf indgik vi i HB et kompromis i fredags. Vi frafaldt ønsket om en aktivitetskonsulent og ønsket om den høje kontingentforhøjelse, og i stedet vedtog en helt enig HB at foreslå halvdelen af den forhøjelse, der har været på tale, således at årskontingentet bliver 240 kr. og ikke 300 kr. Vi blev enige og det er glædeligt, og vi er enige om bevægelsesretningen. Tempoet var vi ikke så enige om, men resultatet er absolut spiseligt. HB har derfor valgt at trække det forslag, der står i indkaldelsen.

Herefter blev formandens beretning sat under debat.

Jacob Aagaard, Fredensborg-Humlebæk, var ked af nedskæringerne på internationale turneringer, som mest ramte den ambitiøse klubspiller. Aagaard beklagede også, at det festlige og sociale ved danmarksmesterskaber blev prioriteret fremfor det sportslige – det gjaldt både for divisionsturneringen og for landsholdsklassen, hvor man har fjernet fridagen for at kunne kåre en danmarksmester ved stævnefesten. Endvidere fandt Aagaard, at kandidatklassen ikke var egnet til afvikling af J-DM, da klassen er for stærk for juniorerne.

SBH svarede, at HB i denne tid har fundet det nødvendigt at prioritere de medlemsfremmende aktiviteter fremfor de eksisterende.

Sune Berg Hansen, formand for Spillerforeningen, bemærkede, at FU sidste år valgte ikke at deltage i OL – det gjorde man af sportslige grunde. Det er aldrig sket før. Spillerforeningen er ked af nedskæringerne på internationale turneringer – ikke så meget af hensyn til Spillerforeningens medlemmer som de spillere, der gerne ville møde dem. Sune Berg Hansen opfordrede også arrangører til at lave discount-turneringer" (mht. indskud og styrkekrav) for juniorer og kvinder. F.eks. kunne ratingkravet til juniorers deltagelse i kandidatklassen være lavere end for seniorer.

Poul Erik Nielsen (PEN), Nordre, fandt, at besparelserne på divisionsturneringen og internationale turneringer var ødelæggende. For Nørresundby betyder et bortfald af transportstøtten 300 kr. pr. medlem pr. år. PEN var glad for en udligning af klubbernes omkostninger til divisionsturneringen, men fandt det utilstrækkelig. Vedrørende strukturen af turneringen så PEN gerne, at den blev titelgivende (10 runder), og at man undgik sammenfaldende datoer med nabolandenes holdturneringer, da de danske stormestre også deltager dér. FU roser dette DM-stævne for PR-arbejdet, men hvis vi ikke har IM-turneringerne, kan vi ikke lave dette PR-arbejde. Derfor er det forkert at spare på de intenationale turneringer. I et land som Danmark er pengene hos borgerne og erhvervslivet. DSU skal derfor hente sine midler gennem kontingentet og sponsorater.

Eric Bentzen, Nørresundby, kunne bekræfte konsekvensen for Nørresundby af bortfald af divisionsstøtten, og var selvfølgelig derfor tilfreds" med, at elendigheden blev fordelt mellem klubberne, men han undrede sig over, hvem der egentlig ønsker en beskæring af divisionsturneringen.

Allan Rasmussen, Helsinge, var enig med de forrige talere om en genetablering af rejsestøtten. Allan Rasmussen mente, at når det går skidt, er vi nødt til at lave nye tiltag og hæve kontingentet – gerne med mere end det forslag, der kommer.

Aksel Hansen, Holstebro, noterede sig at kontingentstigningen kun skulle gå til fremadrettede aktiviteter. Dvs. at DSU har et økonomisk problem på den almindelige drift i år 2000 på 218.000 kr. Det har man fuldstændig glemt at debattere i HB siden augustmødet.

SBH svarede, at HB ikke havde glemt at debattere det. Det er derfor, at de besparelser, der er foretaget på f.eks. internationale turneringer og divisionsturneringen, står ved magt uanset kontingentforhøjelsen. Vi har også sparet andre steder, og bliver der behov for yderligere besparelser, må vi også gennemføre dem. Det er ganske rigtigt, at driften har et problem – derfor disse besparelser.

Michael Tettinek, Skolerne, syntes, at SBH havde været vel hurtig med at konkludere, at de delegerede ikke kunne gå ind for HB’s kontingentforslag. Tettinek anbefalede, at FU stod fast på kontingentforhøjelsen på 120 kr. DSU skal følge med tiden; f.eks. med vores hjemmeside og internettet, hvor der er nogle uafprøvede sponsormuligheder, og hvor han også gerne så, at der var undervisning til gavn for især de tyndt befolkede egne. Tettinek var ikke tilfreds med den tekniske kvalitet af Skakbladet, som lå på niveau med et tidligere øst-produkt. Han så f.eks. hellere antallet af numre reduceret til 8 med bedre billeder, korrekturlæsning m.m.

SBH svarede, at antallet af Skakblade har været diskuteret for nylig i HB, og der var et meget markant ønske om at bevare 12 numre om året.

Eigil Johansen, AS 04, talte for en kontingentforhøjelse; det er en livsbetingelse, hvis vi vil have en skakunion der kan yde det, som vi ønsker af den.

PEN efterlyste reaktioner på indlæggene om divisionsturneringen og internationale turneringer.

SBH gentog, at den forhøjelse på 60 kr. som HB foreslår, ikke indebærer en opprioritering af divisionsturneringen og internationale turneringer.

PEN spurgte, om DSU troede på, at nye tiltag ville slå igennem, hvis ikke der var topskak.

Viggo Christensen, Frem Odense, talte for at fastholde det oprindelige kontingentforslag, da ideerne, der lå bag, var rigtige. I Frem har vi spurgt vores medlemmer, og de kan godt gå ind for stigningen, selv om der er skepsis omkring aktivitetskonsulenten. Hvorfor ikke fastholde forslaget om 120 kr., trække aktivitetskonsulenten og i stedet undgå de omtalte nedskæringer? Når der i Frem er en positiv indstilling skyldes det nok også, at vi har informeret gennem vores klubblad. En del læser deres klubblad, men ikke Skakbladet. Det er ikke nok hvis debatten er begrænset til Skakbladet.

Jacob Aagaard bekendtgjorde, at han ikke længere ville skrive i Skakbladet. En helsides artikel i Skakbladet gav i honorar 250 kr. (skattepligtig) og svarede slet ikke til det stykke arbejde, der lå bag. At skrive i Skakbladet betragtes som en personlig tjeneste. Aagaard kritiserede endvidere SBH for at være konfliktsky, ikke at tage stilling til kritikken om beskæring af divisionsturneringen og internationale turneringer og for at gøre danmarksmesterskaberne mindre seriøse.

SBH svarede, at HB har besluttet, at kontingentstigningen i højere grad skal rettes mod de medlemmer, vi får, end dem vi har nu. SBH hade forståelse for de signaler, der kom fra salen vedr. divisionsturnering, og sagde, at han (når han ikke længere var formand for DSU) selv ville arrangere internationale turneringer igen – og dermed ønske flere penge til disse turneringer. Den strategi, HB har lagt, er den rigtige nu, og det ville passe SBH meget dårligt, hvis en del af den foreslåede stigning skulle anvendes til andet end medlemsfremmende aktiviteter og lederuddannelse. Hvis der er behov for flere penge til de eksisterende aktiviter, må delegeretmødet højere op end 60 kr.

PEN ville gerne vide, om HB var bundet af fredagens møde, hvis der blev fremsat forslag om højere kontingentstigning.

SBH svarede, at han var glad for den retning, HB mener vi skal bevæge os, selv om SBH godt kunne ønske sig et højere tempo. Det forslag, der foreligger, er det, som SBH troede var opnåeligt. Det afspejler klubbernes holdning. SBH mente, at HB temmelig præcist afspejlede medlemmernes holdning, men hvis denne forsamling har en anden holdning end HB’s, så lad os endelig få den givet til kende gennem en afstemning.

Formandens beretning blev sat under afstemning hvor tre delegerede stemte blankt, resten stemte for.

Kassererens beretning

Ole Block konstaterede, at årets resultat var et underskud på 106.000 kr.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

Fastsættelse af kontingent

SBH foreslog på vegne af HB følgende kontingenter: 240 kr. for seniorer, 160 kr. for pensionister/juniorer og 70 kr. for børn.

Eric Bentzen havde undersøgt andre lande, hvad deres kontingent var. Det var svært at sammenligne de enkelte lande, men konklusionen var, at nogle lande ligger på samme niveau som i Danmark, mens man i andre lande betaler væsentlig mere.

Holger Mikkelsen, Tommerup-Vissenbjerg, betegnede sin klub som en typisk landklub, der hovedsaglig består af ældre medlemmer. Trods en del aktiviteter er det ikke lykkedes klubben at forøge eller forynge sit medlemstal. Holger Mikkelsen konstaterede, at der kun ville være fire medlemmer tilbage, hvis kontingentetblev forhøjet til 300 kr.

Henrik Andersen, VRS, var utilfreds med, at SBH ikke lyttede til kritikken omkring beskæring af divisionsturneringen. Henrik Andersen var ikke principielt imod en kontingentforhøjelse, men medlemmerne skal kunne se, at de får mere for pengene. Det er svært med lederuddannelse og medlemsfremmende aktiviteter – og hvorledes skal det evalueres? I stedet talte Henrik Andersen for en øget fokusering på Skakbladet, som han ikke fandt præsentabelt; det måtte gerne være i fire-farvet tryk.

Michael Tettinek så gerne, at Skakbladet fik en ansigtsløftning. Hvis det skete, syntes Tettinek, at et kontingent på 300 kr. – som ville svare til 25 kr./nummer – ikke var overvældende sammenlignet med andre magasiner.

Michael Tettinek ønskede HB’s oprindelige forslag på (120 kr. for seniorer) sendt til afstemning.

SBH svarede Henrik Andersen ved at sige, at når det drejer sig om medlemsfremmende aktiviteter og lederuddannelse, så vil resultaterne ikke vise sig den første dag. Det er en investering, som er nødvendig af hensyn til medlemstallet, men vi kan ikke garantere, det bliver en succes. SBH sagde endvidere, at han var blevet mødt med udsagn som at han nægter at lytte", og i Skakbladet havde der stået, at han skulle have udtalt, at jeg gider ikke lave administrativt arbejde". SBH ønskede ikke længere, at sådanne udsagn skulle stå uimodsagt og udtalte: Jeg har aldrig udtalt, at jeg ikke gider lave administrativt arbejde. Jeg har sagt at jeg kunne bruge tiden bedre for DSU – f.eks. sponsorsøgning – end hvis det er de rent administrative ting. Naturligvis gider jeg godt lave det administrative arbejde, der er. På samme måde nægter jeg ikke at lytte til, hvad der bliver sagt.

Jacob Aagaard mente nok, SBH lyttede til det, der blev sagt, men han kommenterede det ikke. Det er svært at høre, hvad SBH egentlig mener. SBH refererer altid til, hvad HB har besluttet, HB mener", så man slet ikke hører SBH’s egen mening. Aagaard fandt nærmest SBH inkompetent på dette område, da han var sikker på, at SBH stadig mente, at en forhøjelse på 120 kr. var det bedste.

Aagaard svarede Holger Mikkelsen ved at sige, at han ikke troede, der ville komme de massive udmeldelser, som man frygtede på Fyn. Hvis folk melder sig ud, efter de har fundet ud af, at det drejer sig om 30 kr. hver tredie måned, kan de næppe mene det særlig meget at spille skak. Han anbefalede derfor 120 kr.

Bjørn Laursen, Evans, følte sig provokeret af Aagaard til at gå på talerstolen og svarede ham: SBH har særdeles loyalt sagt, at han mener, vi skal have et højere kontingent, men der er i øjeblikket ikke belæg for mere end HB’s forslag. Det har han sagt tre fire gange, men du kan stadig ikke forstå det.

I stedet kunne Bjørn Laursen godt finde på at foreslå en forhøjelse af EMT-afgiften, når vi når til dét punkt.

SBH svarede Aagaard:

Jeg synes, det ville være godt hvis vi havde råd til det hele.

, det ville være godt hvis vi havde råd til det hele.

Jeg synes, at den budgetansvarlige ledelse bærer et ansvar for at regnskabet skal hænge sammen.

, at den budgetansvarlige ledelse bærer et ansvar for at regnskabet skal hænge sammen.

Jeg synes, at den vægt, som HB har lagt med medlemsfremmende aktiviteter og lederuddannelse, er den rigtige lige nu.

, at den vægt, som HB har lagt med medlemsfremmende aktiviteter og lederuddannelse, er den rigtige lige nu.

Jeg synes, at FU’s plan DSU mod nye tider" med den store kontingentstigning og aktivitetskonsulent er en god plan.

, at FU’s plan DSU mod nye tider" med den store kontingentstigning og aktivitetskonsulent er en god plan.

Jeg synes, man som ledelse må indrette sig efter de politiske realiteter.

, man som ledelse må indrette sig efter de politiske realiteter.

Jeg synes, at det er åbenbart, at vi ikke kan få forslaget vedtaget.

, at det er åbenbart, at vi ikke kan få forslaget vedtaget.

Jeg synes, vi alle skal erkende, at vi er nødt til at flytte os; graden skal vi beslutte i dag.

, vi alle skal erkende, at vi er nødt til at flytte os; graden skal vi beslutte i dag.

Jeg synes, det kompromis HB vedtog i fredags afspejler, hvad skaklivet mener.

, det kompromis HB vedtog i fredags afspejler, hvad skaklivet mener.

PEN kunne støtte Tettineks forslag på 120 kr., men ville alligevel foreslå 90 kr.PEN båndlagde beløbet ved at sige at 60 kr. skal anvendes efter HB’s plan. De sidste 30 kr. skulle fordeles på PR, internationale turneringer, divisionsturneringen og den almindelige drift.

Lau Bjerno, Nordre, sagde, at hvis 120 kr. bliver vedtaget, skal HB ikke tage det som en accept af aktiviteteskonsulenten.

Peter Graves, Viborg, foreslog 40 kr. Hvis kontingentet skal stige med 120 kr. er det bedre, det trappes op over fire år.

Jens Riis, Sæby, foreslog uændret kontingent.

Eigil Johansen fandt det ikke seriøst at foreslå uændret kontingent.

Michael Tettinek understregede, at forslaget med 120 kr. var uden en aktivitetskonsulent.

Henvendt til Jens Riis sagde han, at forslaget om uændret kontingent ville betyde DSU’s fallit på sigt.

Lars Henrik Bech Hansen, medlem af HB for 1. HK, konstaterede, at der nu var fem forslag til kontingent, og at det netop var for at undgå denne kaotiske situation, at en ansvarlig og enig HB foreslog dette forslag. Lars Bech Hansen anbefalede varmt at man samledes om HB’s forslag.

Herefter blev forslagene sat til afstemning med følgende resultatet:

1. forslag: 300/200/100 kr.

For: 1500 – Imod: 3481 – Blank: 129

2. forslag: 270/180/85 kr.

For: 1916 – Imod: 3103 – Blank: 133

3. forslag: 240/160/70 kr.

For: 3910 – Imod: 1135 – Blank: 107

Fastsættelse af EMT-afgift

Ole Block foreslog på vegne af HB uændret EMT-afgift. Han oplyste, at den nuværende EMT-afgift sidste år gav en indtægt på 106.000 kr.

Bjørn Laursen foreslog EMT-afgiften sat til 20 kr. – det anslog han ville give et bidrag på 35.000 kr. DSU er økonomisk trængt, og Bjørn Laursen mente, at det var de aktive som også burde betale mest. EMT-afgiften har været uændret i 14 år.

Ole Block henstillede til, at forslaget i givet fald først trådte i kraft fra 1/1 år 2000 af hensyn til arrangører.

Eric Bentzen foreslog en EMT-afgift på 25 kr., som blev sendt til afstemning med resultatet:

For: 2088 – Imod: 2740 – Blank: 79

Dirigenten foreslog, at man stemte om forslaget på 20 kr. ved håndsoprækning, hvor det blev vedtaget meget klart.

Valg

Formand:

Søren Bech Hansen blev genvalgt.

Medlem af FU:

Uffe V. Nielsen blev genvalgt.

Medlem af skaknævnet:

FU foreslog Lau Bjerno, Nordre, som blev valgt.

Suppleanter til skaknævnet:

FU foreslog Peter Enevoldsen, Carl Morten Fabrin og Helle Kronborg Petersen som alle blev valgt.

Revisorer:

Ole Gjeldstrup og Chr. M. Hansen blev genvalgt.

Revisorsuppleant:

Birger Andersen blev genvalgt.

EMT 2000

Poul Henrik Hansen, Vejgård, indbød på vegne af Ålborg Skakring til Ålborg.

Eventuelt

Niels Jørgen Fries Nielsen, bestyrelsesmedlem i skolekredsen på Tjele Efterskole, sagde at en forudsætning for fremgang er at vi alle er parat til at gøre en indsats; det nytter ikke blot at sige, jeg har ikke tid". Fries Nielsen

opfordrede medlemmer af Tjels skolekreds til at møde op til dens generalforsamling. Et vigtigt spørgsmål trænger sig på: Har skolen en fremtid? Desuden mente Fries Nielsen ikke, at DSU og DSS gjorde brug af skolen i tilfredstillende omfang. Endelig opfordrede Fries Nielsen til større professionalisme i omgangen med sponsorer.

Erik Mouridsen, referent

Jens Abildlund, dirigent

 

 

Dansk Skak Unions hæderstegn 1999

 

1. hovedkreds:

Niels Egon Madsen

Skakklubben Posten

1. hovedkreds indstiller Niels Egon Madsen til årets hæderstegn. Egon Madsen har i år haft 25 års jubilæum som kasserer i Postens skakklub – en post han i alle årene har passet med stor omhyggelighed. Derudover har han været aktiv i alle andre aktiviteter i klubben

og gennem en årrække har han også været aktiv inden for firmaskakken som turneringsleder i FKS i København.

 

2. hovedkreds:

Henrik Knudsen

Næstved Skakklub

Henrik Knudsen har i mange år sat sine tydelige og konstruktive fingeraftryk på dansk skak. Henrik har været medlem af FU, i hovedkredsbestyrelsen, været redaktør af hovedkredsens blad, er international dommer og nu i spidsen for Dansk Skak Unions turneringslederuddannelse. I hovedkredsen har vi altid kunnet trække på Henriks store ekspertise, når det drejede sig om regelfortolkning og løsning af praktiske opgaver.

 

3. hovedkreds:

Niels Højgård

Sydøstfyns Skakklub

I 1979 tog Niels Højgård initiativ til oprettelsen af Sydøstfyns Skakklub. Han blev klubbens første formand og den post besidder han endnu. I de forløbne 20 år har han på sin entusiastiske facon været klubbens helt store drivkraft. En af Niels’s stærke sider er at inspirere andre til at gøre en indsats. Det ligger i hans natur at være nyskabende og have en finger med overalt. En af hans ideer fra klubbens tidlige periode er Lundeborgturneringen. En udendørs hurtigturnering, der finder sted på havnepladsen i Lundeborg. Turneringen har i sin 18-årige levetid flere gange trukket over 100 deltagere og samtidig været god propaganda for skakken.

Niels har stor andel i at Sydøstfyns Skakklub er en solid og aktiv klub. Medlemsmæssig er den én af hovedkredsens største og for tiden også den stærkeste. Nævnes skal også hans indsats ved klubbens 10-års jubilæumsturnering i 1989: arrangementet af den flotte stormesterturnering med deltagelse af de tre Polgar-søstre.

Først og fremmest et hæderstegn til en mand, der har gjort et fremragende stykke arbejde for sin klub og dermed for fynsk skak og dansk skak. Tillykke Niels!

 

4. hovedkreds:

Svend Erik Kramer

Bov Skakklub

Uanset om man bladrer i nye eller gamle skakblade dukker navnet Svend Erik Kramer hyppigt op, og bærer vidnesbyrd om en mangeårig indsats for skakken i 4. Hovedkreds.

Svend Erik Kramer er respekteret for sit arbejde, der også har omfattet skoleskak. Lokalt har han virket som formand for Bov Skakklub op gennem 80’erne, men samtidig har han også taget en mangeårig tørn som hovedkredsens turneringsleder. Senest blev det til formandskabet for 4. Hovedkreds gennem to perioder.

Svend Erik er ud over sit organisatoriske engagement også en stærk og ambitiøs spiller, og er som International Mester i K-skak en af hovedkredsens få titelholdere.

 

5. hovedkreds:

Eigil Sørensen

Rårup/Juelsminde Skakklub

Eigil har ved et ihærdigt arbejde fået en klub til at fungere ude på landet, hvor befolkningsgrundlaget er meget spinkelt. Klubben spiller hos Eigil privat, idet en nedlagt stald er ombygget til skakklub – heraf navnet "Jul i stalden" som er en del af turneringsudbudet.

Eigil og Ketty (hans kone) er yderst gæstfri, hvilket til tider resulterer i overnatninger, mad til fattig studerende og sodavand m.m. til juniorer, der er kommet af sted uden penge på lommen.

Eigil har indtil han desværre blev ramt af sygdom kort før påske sidste år været meget turneringsaktiv. Har en af de besøgte klubber manglet en person i køkkenet har Eigil tit sagt: "Det kan Ketty da klare" og hun træder tjenstvilligt til overalt.

 

6. hovedkreds:

Willy Møller Nielsen

Skødstrup Skakklub

6. hovedkreds indstiller Willy Møller Nielsen fra Skødstrup Skakklub til DSU’s hæderstegn 1999. Willy Møller Nielsen er en klubleder af fineste karat. Han har med kun få afbrydelser været formand for Skødstrup Skakklub siden klubbens start i 1978. Han har ligeledes siden 1978 været skoleskakleder i lokalområdet. I storhedstiden var Willy involveret i skakken på fire skoler.

Willy har kunnet binde skole- og voksenskakken sammen i Skødstrup Skakklub og samtidig sikret, at klubben har kunnet holde et højt aktivitetsniveau med faste koordinerede turneringer.

Willy Møller Nielsen er også iderig og har bl.a. i det forløbne år udviklet materiale til et lynkursus i skak.

 

7. hovedkreds:

Bjarne Sønderstup

Aalborg Skakforening

Bjarne Sønderstup, Aalborg Skf. af 1889, tildeles unionens hæderstegn for sit store organisatoriske arbejde i dansk skak. Han har i en ubrudt årrække fra 1978 været med til at præge skakken i Nordjylland. I 1985 blev han valgt til Forretningsudvalget som han forlod i 1987 for to år senere at blive valgt til hovedkredsformand i 7. hovedkreds. Bjarne bestred denne post til 1998. Han er nu formand for Aalborg Skf. af 1889.

 

 8. hovedkreds:

Allan Rasmussen

Helsinge

Allan Rasmussen har været initiativtager til stiftelsen af Helsinge Skakklub, der hurtigt er blevet en af de førende i Danmark. Klubben har med Allan Rasmussen som primus motor allerede afholdt en mængde turneringer og andre arrangementer – normalt med fokus på juniorerne, ligesom klubben også har et stærkt 2. divisionshold. Allan Rasmussen er altid meget hjælpsom og vellidt og går ikke af vejen for at give en hånd med, når andre skakklubber rundt om i landet kalder. Allan Rasmussen er således et stort aktiv for såvel 8. hovedkreds som resten af Danmark

 

9. hovedkreds:

Sigfred Mortensen

Ringkøbing Skakklub

Sigfred Mortensen har gennem mange år virket og deltaget i skaklivet inden for 9. hovedkreds og specielt Ringkøbing.

Specielt skal Sigfred Mortensens indsats på skoleskakområdet fremhæves, hvor han igennem mange år som lærer på en af skolerne i Ringkøbing har ydet et stort og uegennyttigt arbejde for fremme af skakspillere blandt børn og unge. Selv efter efter sin pensionering har Sigfred Mortensen fortsat sit arbejde med skoleskakken.

Mange skakspillere – dels i Ringkøbing Skakklub men også i andre kluber i landet – kan takke Sigfred Mortensen for deres interesse for og udvikling af deres evner som skakspillere. 

 

 

Dansk Skak Unions initiativpræmier 1999

1. hovedkreds:

Taastrup Skakforening

1 hovedkreds. tildeler Taastrup Skakforening årets initiativpræmie. Klubben har ved en stor indsats med inddragelse af hele klubben arrangeret DM i skak 1998 med flere nye tiltag – f.eks. nye turneringsformer, der blev godt modtaget af deltagerne. At klubben derudover har én af hovedkredsens mest aktive juniorafdelinger med mange aktive ledere og stor succes, lover godt for fremtiden.

2. hovedkreds:

SK 1927 Ringsted

2. Hovedkreds tildeler årets initiativpræmie til SK 1927 Ringsted. Klubben har ved konsekvent og målrettet satsning på børne- og juniorområdet opnået en flot medlemsfremgang. I dag fremstår SK 1927 som en klub med en meget stor børneafdeling med et væld af spændende aktiviteter og tilbud, som andre klubber kan lære meget af. Der er også grund til at fremhæve SK 1927 Ringsteds meget fine hjemmeside og velredigerede klubblad.

3. hovedkreds:

Odense Skakklub

Odense Skakklub gør som den eneste på Fyn noget ekstra for pensionisterne – de har en speciel klubeftermiddag/aften for pensionister. Odense Skakklub er altid venlig til at stille lokaler og mandskab til rådighed, hvis Fyns Skak Union spørger. Odense Skakklub har haft succes med en nyskabelse på Fyn, idet de har arrangeret en koordineret turnering med fredag som spilleaften.

 

 

4. hovedkreds:

Bov Skakklub

Efter en række knap så aktive år er skakken blusset pænt op i Bov og Padborg området. Det skyldes en ihærdig indsats fra klubbens medlemmer, som har gjort den synlig i dagspressen og den sønderjyske skakverden. Arrangementet "Skak Torve Dage" med simultanforestillinger og spil på store brætter var guf for publikum, og viste hvad man også er god til i Bov – at finde sponsorer. Senest har man arrangeret den første koordineret EMT i området i lange tider og efter alt at dømme bliver den en af hovedkredsens største turneringer i år. Det er håbet, at denne æresbevisning kan holde Bov Skakklub til ilden.

5. hovedkreds:

Grindsted Skakklub

Grindsted Skakklub har med stor flid arrangeret mange turneringer i et område, hvor der er relativt tyndt befolket og dermed mindre potentiale for skakturneringer. Et eksempel herpå er den årlige Nytårsturnering i hurtigskak som i år er afholdt for 25. gang.

Klubben har yderligere en flot hjemmeside på Internettet og denne side er efter sigende meget besøgt.

At klubben kan opretholde deres aktivitetsniveau er et udtryk for stor samarbejdsvilje i klubben.

6. hovedkreds:

Nordre Skakklub

6. hovedkreds indstiller Nordre Skakklub til DSU’s initiativpræmie 1999. Århusiansk skaks flagskib gennem mange år, har efter en bølgedal igen fået fremgang gennem en konstant og målrettet indsats. Et aktivt klubliv med en integreret juniorafdeling, der er rekrutteret gennem bl.a. skoleskak.

Med formanden Poul Erik Nielsen som frontkæmper for internationale turneringer, og som det samlende midtpunkt i det frodige klubliv, er Nordre igen blevet en storklub og et stort aktiv for skakken i regionen.

7. hovedkreds:

Skagen Skakklub

Skagen Skakklub tildeles unionens initiativpræmie. Klubben ophørte med at eksistere sommeren 1995. Det seneste år er der blevet gjort et utrætteligt arbejde af skakinteresserede mennesker for at genetablere klubben, hvilket lykkedes i efteråret 1998. Danmarks nordligste egn er igen at finde på skak-landkortet! Den nystartede klub tilmeldte et hold i holdturneringens C-række og præsterede at vinde den.

8. hovedkreds:

Greve Skakklub

Greve Skakklub er en dynamisk skakklub med medlemsfremgang. De har gode spilleforhold og satser meget på at få gang i skoleskakken. Senest har klubben afholdt et flot pige-DM, som man bl.a. kunne følge på klubbens informative hjemmeside.

 

9. hovedkreds indstiller ingen klub.

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.