Spil skak online
på Skakserver.dk


Dansk Skak Unions delegeretmøde 1998

Mødet blev afholdt 12. april 1998. Søren Bech Hansen bød velkommen og bad forsamlingen om at rejse sig og mindes medlemmer der var afgået ved døden siden sidste delegeretmøde.
Det var Orla Mortensen, Lennart Sperber, Carl Brandt, Lars Tøndering, Ejler Ude Hansen, Gunnar Vestager, Othar Jørgensen, Chr. Christensen, Børge Birch, Kurt Ibsen, Knud Johan Jacobsen, Gunner Østergaard, N. C. Berg, Peder Danielsen, Axel Gejlsbjerg, Jesper Søndergård, Emil Mygh, Åge Tingleff, Lars Aage Ottosen, Poul Brandenborg, Lars Larsen, John Lausen, Niels R. Nielsen, Richardt Svendsen, Frederik Rasmussen og Karl Erik Kristensen.
1. Valg af dirigent.
FU foreslog Henrik Knudsen som dirigent, som blev valgt med akklamation.
Dirigenten konstaterede at delegeretmødet var lovlig indvarslet.
Som stemmetællere blev valgt Erik Søbjerg og Hans Råhauge.
2. Formandens beretning.
Søren Bech Hansen startede med at uddele hæderstegn og initiativpræmier. Desuden var det med stor glæde at han kunne meddele at en enig Hovedbestyrelse om fredagen havde besluttet at udnævne Bent Larsen til æresmedlem af Dansk Skak Union. Begrundelsen druknede i stående applaus fra forsamlingen!
Dernæst berettede Søren Bech Hansen om årets resultater, som ikke vil blive refereret her.
I den organisatoriske del af beretningen indledte formanden med de internationale forhold. I Nordisk Skakforbund har man valgt ikke at afholde et særskilt Nordisk Mesterskab, men at lade VISA Nordic finalen være titelturneringen. Det skyldes at FIDEs VM cyklus i en periode lå i ruiner, så zoneturneringerne ikke kvalificerede til noget som helst. Det er glædeligt at VISA fortsætter sponsoratet og der er allerede en ny cyklus i gang. Den danske afdeling af VISA bliver Copenhagen Open til sommer.
FIDE præsident Iljumzhinov ses ofte på billeder med IOC's præsident Samaranch og andre kendte. Han er en mand der formår at lade sig se med diverse notabiliteter. Om det giver bonus er uklart.
På FIDE-kongressen i 1996 sagde FIDE præsidenten at vi skulle have VM-knock-out turnering hvert år de næste ti år. Prisen (5 mill. dollars/år) var allerede fundet for alle ti år, og det var meget populært. I samme øjeblik Iljumzhinov var valgt gik han på talerstolen og sagde at det nu kun skulle være hvert andet år, og pengene var fundet for de næste 20 år! Zoneturneringerne skulle kvalificere til VM og zonerne blev bedt om senest primo 1999 at have afviklet deres zoneturneringer. Danmark har lovet at afholde næste zoneturnering, men fik for tre uger siden en fax fra FIDE, hvor vi blev bedt om at få afviklet turneringen senest i sommer. På det europæiske møde i april vil vi høre hvor langt de andre zoner er nået og handle derefter. Det kan være nødvendigt at finde en arrangør til afvikling af turneringen i august, og zoneturneringen er ikke et økonomisk tungt arrangement.
I det forløbne år har vi haft flere enkeltsager i Forretningsudvalget (FU), Hovedbestyrelsen (HB) og ankeinstanser. Et eksempel er seks klubbers ønske om at skifte fra 8. til 2. HK. Dette var 8. HK meget utilfreds med og set i bakspejlet kan jeg godt se det rimelige i det, men FU er underlagt delegeretmødet - dvs. unionens love - og HB - dvs. reglementet. Er man utilfreds med lovene må man lave dem om, men man kan ikke følge de nye love før de er lavet om. Jeg har forståelse for argumentet om at fastfryse HK-grænserne geografisk og det skal vi have en diskussionom i fremtiden. Jeg skal beklage at disse enkeltsager har medført at forholdet mellem FU og 8. HK til tider har været meget anstrengt. Uffe V. Nielsen fra FU deltog for nylig i et bestyrelsesmøde i 8. HK, og den dialog der blev startet vil sikkert bedre det kølige forhold.
Udlændingereglen i divisionsturneringen har præget HB-arbejdet de sidste tre år. Efter tre forslag på sidste HB-møde blev det besluttet at hvert hold må have max. én udlænding på holdet i hver runde. Jeg vil opfordre klubberne til at give deres holdning til kende overfor deres HB-repræsentanter.
HB tilsluttede sig FU's forslag om at etablere eliteudvalget og at give det beføjelse på et enkelt område - junioreliten. Spillerforeningen er tilfreds med den rapport der ligger bag eliteudvalget. Det er vores ønske at HB til august giver eliteudvalget beføjelser indenfor senioreliten. FU foreslog til en start kun én person til eliteudvalget - Per Andreasen - som vil få følgende beføjelser: følge juniorer med størst potentiale, udtage juniorer til turneringer og landskampe og bevilge træning til udvalgte juniorer. Til støtte får eliteudvalget en praktisk rejseplanlægger som ikke er i FU. Dette skridt er en del af den opprioritering FU gerne ser ske på juniorområdet. Dette er den elitære del som er klart den mindste. Det er det breddemæssige juniorarbejde som bør opprioriteres. FU vil gerne have at man tager højde herfor på budgettet for 1999. Juniorbreddearbejdet vil fortsat høre under FU ligesom J-DM. Skulle en forventet økonomisk styrkelse af DSU og DSS udeblive i 1998, er det FU's holdning at HB må vurdere nødvendigheden af en generel omfordeling af midlerne ved budgetlægningen.
For få dage siden har bestyrelsen for Tjele Efterskole indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med forslag om at lukke skolen. HB og FU har et indtrængende ønske om at Tjele Efterskole skal fortsætte. Skolen har betydet utrolig meget for dansk skak og skulle også gerne gøre det i tiden der kommer.
HB har i året brugt meget tid på struktur og love, og har besluttet tre ting: et ønske om at reducere antallet af HB-medlemmer fra 17 til 14 og et ønske om at bibeholde 5 medlemmer i FU frem for 7. Endelig har HB besluttet at man gerne vil have et sekretariat, hvis det er betalt udelukkende af eksterne midler. Forudsætningen er at der ikke skal røres ved kontingentet i den sammenhæng.
En nyskabelse i året der gik er forhåbentlig kommet for at blive. DSU's ældredag blev afholdt i København med van Oosterom som sponsor. Vi skrev 250 personlige invitationer og de 70 der deltog udtrykte stor tilfredshed og ønske om en gentagelse. HB gav i efteråret udtryk for at det skulle fortsætte og ikke blot i en enkelt hovedkreds. Alle hovedkredse udtrykte ønske om at tage handsken op, og jeg skal her opfordre forsamlingen til at hjælpe deres hovedkreds dermed.
Skakolympiaden er programsat med start 25/9 i Elista (Kalmykien). Udenfor Elista bygger man City Chess“, og det er meningen at denne by skal være et kraftcenter for skakarrangementer. Der går rygter om at byen ikke bliver færdig til tiden. Billeder af byggeriet på internettet er ikke entydige, men jeg er overbevist om at OL nok skal blive afholdt i perioden geografisk indenfor FIDE-præsidentens sfære. FU har haft held til at finde en sponsor til kvindernes OL-deltagelse. Det er en almennyttig fond der gerne vil sponsorere det som kvindeholdet kostede ved sidste OL (55.000 kr.) mod bilag. Fonden har et meget stærkt ønske om anonymitet, da den ikke ønsker at modtage en masse ansøgninger. Derfor har vi måttet love den ikke at fortælle nogen udenfor FU hvem sponsoren er.
I år har Egon Hansen trukket sig tilbage efter i en lang årrække at have leveret en kvalificeret indsats som leder af DSU's turneringslederuddannelse og tidligere som revisor. FU har med tak indbudt Egon Hansen til årets stævnefest med overnatning, men han kommer så vidt vides ikke.
I år har jeg også været vidne til en anden stor arbejdsindsats. Den er ikke synlig endnu, men det bliver den når den nye Skakhåndbog udommer. Uffe V. Nielsen har lagt omkring 250 mandetimer i den - det er mange. Når den er forsinket er det ikke p.gr af dovenskab, men fordi opgaven var endnu større end forventet.
I dag trækker Vagn Lauritzen sig fra FU efter 5 år på posten. Vagn har altid været arbejdsom, pligtopfyldende og ærlig. Jeg har været utrolig glad for at have Vagn i FU og har forsøgt at få ham til at blive. Jeg vil bede forsamlingen sende en rygende klapsalve i retningen af Vagn! (stor applaus)
IT-udvalget har leveret et visionært forslag til udvikling af DSU's IT-strategi. FU og HB er overvejende indstillet på at følge oplægget, men vi har ikke pengene til at gøre det i dén målestok i dag. Vi vil udvidde diskpladsen og knytte Skakbladet tættere til hjemmesiden.
FTSADPOKS (Foreningen Til Støtte Af Dansk Pige- Og KvindeSkak) skulle have haft en WIM-turnering her ved DM, men har måttet flytte den til Politiken Cup. FU havde bevilliget 10.000 kr. til arrangementet som stadig er til rådighed. Det bliver dermed et godt år for dansk kvindeskak med en stærk international turnering og deltagelse i OL.
Jeg er imponeret over den arbejdskraft vi her ser manifesteret fra DM-arrangørerne. Der er tale om stor entusiasme og rutine. Jeg ser med beklagelse på deltagerantallet og forstår det ikke. Jeg vil opfordre forsamlingen til at gå tilbage i klubberne og opmuntre skakspillerne til at deltage i DM, for DM er nu engang noget særligt.
Vi har i år fået afslag om optagelse i Dansk Ungdoms Fællesråd. I 1994 blev vi afvist af Dansk Idrætsforbund. Vi har grund til at tro, at erkendelsen af at tankesporten falder mellem to stole nu er nået gennem hele kulturministeriet. Jeg håber derfor inden længe at have en god nyhed om en væsentlig forøgelse af midlerne til tankesporten. Det er et resultat af at stemme dørklokker og tale med de rigtige mennesker. Det mener vi at have opnået i året der gik.
Hvis ikke der kommer en forøget bevilling står det klart for FU at det faktum at vores økonomi er ved at skride under vores nuværende aktivitetsniveau gør, at vi må se meget kritisk på vores aktiviteter for 1999. Det må vi nok alligevel. Måske er tiden kommet til at erkende, at det vi fokusere på nu, ikke er rigtig. Måske er det medlemssituationen - vi taber konstant ca. 250 medlemmer om året - der skal have vort store fokus. Måske skal vi i HB til efteråret sige at nu er det dét som har vores fulde opmærksomhed. Nu tager vi en prøvetid på 1-2 år, hvor vi ikke gør hvad vi plejer. Hvor vi ikke har et budget der ligner det vi er vant til, og hvor vi således kommer til at nedprioritere en lang række aktiviteter som får støtte i dag. FU tror at vi er nødt til at gøre noget aktivt og visionært ved medlemssituationen, og det kan man ikke uden at sætte nogle penge bag. Uffe V. Nielsen og Erik Mouridsen vil til efteråret komme med et oplæg til hvordan tingen kunne køres fremover. FU ser gerne at de breddemæssige tiltag får meget høj prioritet.
Sidste år blev Uffe V. Nielsen valgt ind i FU og i januar konstituerede HB Erik Mouridsen i stedet for Henrik Olsen, der måtte trække sig på gr. af arbejde. Jeg mener det FU vi har nu er særdeles velfungerende. Vi har været på en større runde for at finde en afløser for Vagn Lauritzen. Vi indstiller Martin Mølster Jensen fordi vi tror han er god. Vi glæder os til at arbejde sammen med ham hvis han bliver valgt. Uden at forklejne Martin Mølster Jensen skal der ikke tvivl om at vi har været på lidt af en runde og spurgt mange steder. Endnu et argument for at være 5 og ikke 7 i FU.
Med færdiggørelsen af skakhåndbogen, uddelegering af skakkalenderen og dele af juniorarbejdet samt fortsat reduktion af de administrative opgaver, er tingene ved at hænge sammen og FU er ved at have ressourcer til andet end blot papirbehandling. I dag koster det 10-15 timer om ugen plus det løse oven i.
Når man har så travlt i FU er det meget vigtigt at man har en god kemi, har tillid til hinanden og følger det mandat FU måtte pålægge én.. Hvis f.eks. fie i FU mener en sag er fortrolig er det vigtig at den femte fastholder denne fortrolighed. Det er vigtigt at stemningen er god fordi der skal træffes en masse beslutninger, og fordi vi gerne vil have at unionen bevæger sig. Det tror jeg godt vi kan, hvis vi får den rigtige sammensætning af FU. Derfor vil jeg indtrængende bede forsamlingen om at genvælge Ole Block som kasserer og vælge Erik Mouridsen og Martin Mølster Jensen til FU. På HB-mødet i fredags annoncerede Niels Jørgen Fries Nielsen at han vil kandidere til FU. FU har den største respekt for Niels Jørgen Fries Nielsens aldeles udmærkede juniorarbejde, men vi har også den holdning at vi ikke ønsker ham ind i FU, og ikke har troen på at et samarbejde med ham vil komme til at fungere. Jeg beklager, at jeg fra talerstolen må meddele min udmelding så skarp, men det er altså faktum, og derfor skal jeg endnu engang gentage min anmodning om at man i dag, når der bliver valg, vælger Erik Mouridsen og Martin Mølster Jensen til forretningsudvalget.
Slutteligt vil jeg snakke lidt om fremtiden. Jeg ser gerne, at 1999 bliver året hvor økonomien vendes om. Jeg ser gerne at vi tager medlemssituationen op som vores store fokusområde, og måske som prioritetsområder vælger følgende tre ting som det vi bruger vores penge på: breddejuniorarbejde, breddearbejde og IT aktiviteter. Det kan betyde at vi får en elite der i en periode skumler i krogene“. Jeg håber meget at dem der bliver skåret i - hvis ikke det er eliten så er det nogle andre - vil have forståelse for unionens svære situation. Det er hovedbestyrelsen der er budgetansvarlig, og det er augustmødet der fastsætter budgettet for 1999, men jeg hører gerne meningstilkendegivelser herom allerede i dag.
Vi følger allerede den tråd. Skaklejrene vil i år overskride budgettet fordi vi har valgt at efterkomme samtlige ansøgninger. Vi vil gerne opmuntre dem som laver skaklejre.
FU har bedt Bjarke Kristensen om at lave lektionsopdelt undervisningsmateriale. Det er tiltænkt de unge, men mon ikke det med få modifikationer kan bruges til voksne. Jeg kender Bjarke og forventer mig meget at hans arbejde.
Forsamlingen skal vide, at jeg og I har et FU der er meget fokuseret på og meget allokeret til dansk skak. Det er min tro, at det er den rigtige personsammensætning FU i dag anbefaler når vi skal godt videre.

Inden dirigenten gav ordet frit oplysten han at der var 3932 stemmer repræsenteret, heraf havde FU 39.

Kim Alex Olsen, web-master for DSU, ridsede op hvad IT-udvalget havde opnået siden starten for 1½ år siden. Danmark var blandt de første forbund der fik egen hjemmeside og i dag er der 24 forbund på nettet. 7 hovedkredse og 97 klubber er i øjeblikket knyttet til vores side. Der er en del kontaktpersoner og nyheder vægtes højt. Så vidt muligt lægges presse-services meddelelser ud.
Turneringskalender med EMT-turneringer og aktuelle ratingtal. Også en del partimateriale fra bl.a. divisionsturneringen. Efterhånden er vi nået op på 700 sider på nettet og 5000 besøgende om måneden. Kim Alex Olsen anslog han brugte 10 timer/uge på arbejdet, men konstaterede at ledelsen ikke støttede ham i arbejdet. Havde svært ved at modtage partier, referater fra HB-møder og generel information fra FU. Mente der var meget dobbeltarbejde - bl.a. med presse-service. Skakbladet burde findes på siden og der burde kastes flere ressourcer ind på IT-området.
Søren Bech Hansen (SBH) mente der måtte være en kommunikationsbrist. Både FU og HB vil opprioritere IT-området, men økonomien gør det ikke muligt at køre frem i den målestok som vi ønsker. Sammen med IT-udvalget havde han haft en samtale med Internet Chess Club (ICC) om brug af deres maskine til at lave skakturneringer på nettet. ICC's tilbud til DSU vurderede FU at være alt for høj.
Kim Alex Olsen mente ikke at HB på sit møde langfredag havde støttet den ansøgning IT-udvalget kom med - anslog det drejede sig om 25.000 kr.
SBH gentog HB-mødets beslutning om at følge IT-udvalgets ene model. Dog ville man ikke lægge hele Skakbladt ud af frygt for at miste medlemmer hvis det blev muligt at printe bladet gratis ud. Hvis ikke Skakbladet skulle være der i sin fulde version ville den nødvendige diskplads være tilsvarende mindre. Overordnet er FU og HB indstillet på at følge IT-udvalget forslag.
Ebbe Schultz, Allerød, anbefalede en cost-benefit-analyse af Tjele Efterskole. Hvilken betydning har skolen haft for elevernes virke for skak? Blev de en generator for skaklivet? I så fald er det en vej vi bør gå. Det var én måde at styrke juniorbredden på.
Gav den varmeste anbefaling til FU's planer om at sadle om“, hvor vægten bliver lagt på juniorbredden. Erkendelsen kommer måske lidt sent. Ligesådan med breddearbejdet; man kunne godt stræbe efter det mål at have 10.000 medlemmer, og IT er så perspektivrigt at vi skal være med på de moderne vilkår. Om fem år fylder DSU 100 år og det er ikke for tidlig at starte planlægningen af jubilæet. Dér bør man gøre en undtagelse fra den generelle linie og lave et arrangement af dimensioner, ligesom Ebbe Schultz tidligere havde foreslået en henvendelse til Postvæsenet angående udgivelse af et skakfrimærke i den anledning. En tilbagemelding fra FU viste at det nu ville blive taget op.
Gerner Carlsson, Frederiksberg, ville godt have uddybet den nye pasregel i divisionsturneringen. Skal spillerne have dansk statsborgerskab eller blot opholdstilladelse? Endvidere ønskede Gerner Carlsson ikke blot at tage afslaget fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) til efterretning. Optagelsen i DUF blev i sin tid foreslået af kulturministeren. Man burde derfor gå den politiske vej frem for at stille sig tilfreds med et afslag.
SBH kunne ikke uddybe HB's beslutning yderligere end at spilleren på forlangende skulle kunne fremvise et dansk pas. (Efter påske har HB modificeret reglen - se omtale andetsteds i bladet). Til ønsket om at gå den politiske vej - det gør vi i allerhøjeste grad.
Poul Erik Nielsen, Nordre, fandt den defensive indstilling deprimerende. Vi skal ikke spare os ihjel. Hver dansker lægger 2-3.000 kr. i lotto pr. år. Hvis vi blot betaler 40 kr. til DSU kunne vi undgå de forfærdelige besparelser. Vi har alle råd til det.
Eigil Johansen, AS 04, ville også anbefale kontingentstigning - det er nødvendigt. Tjele Efterskole bør støttes så vi ikke mister dette aktiv. Hvordan fastholder vi vores medlemstal? En opgave for klubformændene er at opsøge tidligere medlemmer og få dem tilbage i klubben. Havde selv prøvet det med held.
Sune Berg Hansen, Spillerforeningen, fortalte at Skaknævnet i øjeblikket behandler en karantænedom. Hvis nævnet frikender spilleren har han haft karantæne i ½ år, hvor han var berettiget til at spille. Sune Berg Hansen ville godt foreslå at skaknævnet behandlede karantænesager indenfor 2 måneder, og sålænge en sag kørte i skaknævnet skulle en karantæne ikke være trådt i kraft. Desuden ville Sune Berg Hansen gerne høre hvor man ville skære i midler til eliten.
SBH svarede at ændring af karantænebestemmelsen hører under reglementet og dermed HB. Jeg synes man skal lade HB behandle spørgsmålet. Hvad angik nedskæringer kunne SBH ikke uddybe det. Det er ikke FU, men HB der fastsætter budgettet, men man kan få et indblik i mulighederne ved at kigge i regnskabet.
Steffen Ferrung, Lyngby-Virum, talte om DSU's ældrepolitik. Det er vigtig at folk har en god pensionisttilværelse. Vi skal være der når de søger gode fritidsinteresser - det behøver ikke koste alverden, kun en indsats fra vores side.
SBH var enig i Ferrungs anbefaling af aktiviteter for ældre. Bridgeforbundet er gode til den slags - det kunne vi også godt blive. Der er mange klubber der har en juniorafdeling, men det er skræmmende“ få klubber der spiller den anden bold, og opretter en pensionistafdeling. Det er fra klubberne disse initiativer skal komme.
Poul Jacobsen, 3. HK, henviste til Odense Skakklub, som har en stor og velfungerende pensionistafdeling. I Dansk Skaksalg bliver vi sommetider spurgt til råds af lærere, som gerne vil starte skoleskak.De modtager nogle sæt og opdager der er større interesse for skak end forventet. Det vigtigste er at finde engagerede ledere.
Jørgen Hvenekilde fandt det meget beklageligt hvis det blev nødvendigt at beskære støtten til den talentfulde elite vi har. Ville støtte et forslag om kontingentforhøjelse - det er nødvendigt at vi kommer til lommerne“. Vi har hørt at det var en betingelse for et sekretariat, at det skal betales udefra. Opgiv ikke ideen selvom der ikke er andre der betaler! Hvis der kommer en bevilling som antydet, betyder det så at vi får et sekretariat?
SBH fortalte at HB besluttede i januar at man godt ville have et sekretariat hvis det ikke var finansieret af kontingentmidler. Der var kun én imod og to blanke. Det er min soleklare opfattelse at kommer pengene, så kan vi gøre det.
Finn Stuhr ville gerne slå Dansk Skaksalg sammen med et sekretariat, så omkostningerne kunne fordeles. Det er vigtigt at man kan komme i kontakt med DSU. Ringer man i dag får man blot telefonsvarere.
SBH kunne bekræfte at FU kan være svære at træffe, men møder man en telefonsvarer så læg en besked. DSU besluttede for år tilbage at have sin egen forretning, Dansk Skaksalg. Det indbærer en politik på området. Går det godt for Skaksalget går det godt for DSU's økonomi. FU kan godt se det fornuftige i at samle flere funktioner, men vi har også den klare opfattelse at ting der fungerer godt ikke skal omlægges. F.eks. kunne jeg ikke drømme om som led i et sekretariat at inddrage det arbejde Bjørn Laursen laver.
Formandens beretning blev sat under afstemning, hvor én delegeret stemte imod og resten for.
3. Regnskab for 1997.
Ole Block henviste til regnskabet i Skakbladet, der viste et underskud for 1997 på 53.000 kr. mod et budgetteret underskud på 92.000 kr. Dette skyldes primært planlagte turneringer som ikke er blevet afholdt - f.eks. zoneturnering. Regnskabet blev godkendt enstemmigt
4. Fastsættelse af kontingent.
SBH foreslog på vegne af HB uændret kontingent dvs. 180 kr. for seniorer, 120 kr. for juniorer/pensionister og 40 kr. for børn. Poul Erik Nielsen foreslog en stigning på 40 kr. for seniorer og en tilsvarende procentvis stigning for de øvrige grupper (dvs. 220 kr. for seniorer, 144 kr. for juniorer/pensionister og 48 kr. for børn). Efter skriftlig afstemning blev kontingentstigningen forkastet med 1543 for, 2066 imod og 176 blanke. Kontingentet er herefter uændret.
5. Fastsættelse af EMT-afgift.
Forslaget fra HB om uændret EMT-afgift på 15 kr. blev vedtaget.
6. Forslag.
Niels Jørgen Fries Nielsen havde stillet forslag om at udvidde FU fra fem til syv personer. Da flere medlemmer af HB havde skiftet standpunkt i spørgsmålet i forhold til tidligere trak Niels Jørgen Fries Nielsen forslaget tilbage.
Ole Block redegjorde for FU's forslag om reduktion af antallet af HB-medlemmer og omlægning af opgørelsen for klubbernes stemmetal. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning idet 3 delegerede stemte imod. Ingen ønskede skriftlig afstemning.
7. Valg.
a) Kasserer.
Ole Block blev genvalgt som kasserer med akklamation.
b) To medlemmer af forretningsudvalget.
SBH foreslog Erik Mouridsen og Martin Mølster Jensen. Verner Christensen, Solrød Skakklub, foreslog Niels Jørgen Fries Nielsen og begrundede det med hans arbejde som klubformand, redaktør og skoleskakleder. Verner Christensen havde kendt Fries Nielsen i 30 år og kunne anbefale ham varmt.
Dirigenten bad derefter de tre opstillede om at præsentere sig. Martin Mølster Jensen fortalte om sit virke i Esbjerg i forbindelse med de større stævner og sit redaktørarbejde for Dansk Skoleskak. Han var klar over han var ung og skulle i lære“. Opgaver som f. eks. PR så han frem til at arbejde med.
Erik Mouidsen fortalte om sit mangesidede arbejde som kasserer i 6. hovedkreds og formand for Dansk SkakDommerforening.
Niels Jørgen Fries Nielsen kunne tilslutte sig FU's planer for det næste år hvad angår junior- og breddearbejdet, og mente ikke han ville få problemer med samarbejdet i FU. Bl.a. kunne han godt tilslutte sig tavshedspligten hvis det kom på tale.
SBH opfordrede forsamlingen til ikke at fokusere udelukkende på Martin Mølster Jensen og Niels Jørgen Fries Nielsen og dermed glemme Erik Mouridsen.
Efter skriftlig afstemning blev Erik Mouridsen valgt med 3389 stemmer og Martin Mølster Jensen med 1972 stemmer. Niels Jørgen Fries Nielsen fik 1303 stemmer.
8. Delegeretmøde og EMT 1999.
Erik Søbjerg, SK 1968, bød på vegne af Nordre, Skolernes Skakklub, Århus Skakklub og SK 1968 til DM 1999 i Århus. Forsamlingen godkendte indbydelsen.
9. Eventuelt.
Poul Erik Nielsen pointerede igen nødvendigheden af en kontingentstigning og lovede et bedre bearbejdet forslag til næste år.
Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, gjorde opmærksom på at Sigfred From ved dette påskestævne deltog for 50. gang! (Dette udløste stor bifald).
SBH takkede igen arrangørerne for DM 1998 og sluttede med at udbring et trefoldigt leve for Dansk Skak Union.

Henrik Knudsen Erik Mouridsen
Dirigent Referent

Båndoptagelsen af delegeretmødet har et kortere udfald under den allerførste del af mødet, samt fra punkt 6 på dagsordenen og resten af mødet. Udfaldet skyldes en teknisk fejl.

 

Hæderstegn:

1. hovedkreds:
Bjarke Kristensen
Taastrup Sk.

1. Hovedkreds indstiller IM Bjarke Kristensen, Taastrup, for hans arbejde med at promovere skak i hovedstadsområdet, ikke mindst gennem en stor indsats i forbindelse med skakfestival 96 og Høstdansturneringen i 1997. En indsats, der har været med til at skabe nye normer for turneringsarrangører i Danmark, og øget omtalen af skak i de danske medier.

2. hovedkreds:
Hans E. Andersen
Skovbo Skakklub

Hans E. Andersen har mere end nogen anden været indbegrebet af Skovbo Skakklub. Hans har været medlem af Skovbo Skakklub næsten fra starten og har gennem årene sat sit tydelige præg på klubben. I flere år var han således bestyrelsesmedlem og til sidst formand. Hans var igangsætter af det årlige „Åbne Skovbomesterskab for børn og unge“, hvor mange af vore nuværende topspillere har flyttet deres første brikker. Selv om Hans i dag ikke er medlem af klubbens bestyrelse, trækker han stadig et stort læs og bidrager med mange konstruktive tanker i det daglige arbejde.

3. hovedkreds:
Robert Falborg
Strib Skakklub

Noget af det første Robert Falborg gjorde da han i 1984 var flyttet til Strib, var at melde sig under fanerne i den nystartede lokale skoleskakklub, og hurtigt tog han initiativet til at oprette Strib Skakklub.
Robert har i alle årene med ildhu arbejdet for skakken i Strib. Som formand for Strib Skakklub i to perioder og hele tiden i bestyrelsen og som en ihærdig skoleskakinstruktør. Ikke mindst skoleskakarbejdet står Roberts hjerte nær, for det er jo dér skakkens fremtid ligger, som han siger. Robert har været den drivende kraft i skakarbejdet i Strib i 13 år. Han har udført alle slags opgaver: arrangeret turneringer, lavet lagkager og ryddet op. Sådan har det været for Robert i over 50 år. Han kan ikke lade være med at være en drivende kraft, når det gælder skak. For skak er en del af Robert. Derfor er han også æresmedlem af Dansk Skak Union for alt det, han gjorde inden han flyttede til Strib. Nu får han hæderstegn for det, han har gjort for skakken i Strib og på Fyn.

4. hovedkreds:
Claus Mogensen
Haderslev Sk.

Over en lang årrække har Claus Mogensen været aktiv både på det spillemæssige og det organisatoriske plan. Gennem en vedholdende indsats i Haderslev Skakklub og som trofast medudgiver og forfatter til det traditionsrige klubblad er Claus Mogensen i dag en af klubbens solide støtter Han har som seriøs spiller støttet sønderjysk skak ved at deltage i talrige turneringer, ligesom 4. hovedkreds gennem mange år har nydt godt af Claus' indsats som revisor.

5. hovedkreds:
Jesper Lahn
Esbjerg Skf.

Jesper har i mange år været samlingspunkt som en afholdt og arbejdsom formand i Esbjerg Skakforening, ligesom han som yderst kompetent turneringsleder, bulletinmedarbejder m.m. var en af støttepillerne i Vesterhavsturneringens storhedstid. Alle steder, hvor Jesper involverer sig, er han parat til at påtage sig medansvar.

6. hovedkreds:
Danne Johansen
Ry Skakklub

Danne Johansen er et organisatorisk kraftcenter. Det er Dannes fortjeneste, at Ry Skakklub i 1988, efter nogle år som 'hyggeklub', blev en del af det organiserede skakliv, og i dag er en driftig klub. Danne var formand for Ry fra 1988 til 1994, og er stadig en drivkraft i klubben. Danne fungerer i talrige klubber i regionen som kamp- og turneringsleder. De sidste tre år har han ligeledes med stort engagement været en populær leder af hovedkredsens holdturnering. Før da redigerede han i to år 6. Hovedkreds-Nyt. Sideløbende har han været et aktivt medlem i Silkeborg Skakklub 10 år – og så er skak slet ikke hans største interesse!

7. hovedkreds:
Ingo Bundgård
Møldrup-Klejtrup

Ingo Bundgård har været formand for MK71 i 14 år. Desuden har han, der er skolelærer, haft skakundervisning efter skoletid for skoleelever, som måtte ønske at deltage. Da klubben for nogle år siden stod uden spillelokaler, stillede han gratis et lokale til rådighed i husets kælder. Her har klubben siden haft spillested til de ugentlige klubaftener, ligesom klubbens hjemmekampe i 7. hovedkreds' holdturnering har været afholdt her.

8. hovedkreds:
Johannes Jensen
Allerød Skakklub

Johannes Jensen er en uovertruffen effektiv kraft til at holde orden i klubbens pengesager – både m.h.t. de store linier og i detaljerne. Endvidere er han en dygtig kantinebestyrer, udsender som registerfører Allerød Klubblad, er den første der kommer i klubben og den sidste der går. Johannes Jensen deltager aktivt i klubbens aktiviteter som spiller, holdleder og bestyrelsesmedlem.

9. hovedkreds:
Bent Thorgaard
Kjellerup Sk.

Bent har, siden han blev ansat som lærer ved Sjørslev Skole i 1977, hvert år 'kørt' skoleskak. Mange af Kjellerup Skakklubs nuværende stærke spillere i 3. division er startet i Sjørslev skoleskak.
I øjeblikket deltager ca. 35 elever i skakundervisning. Det er en trediedel af skolens elever. Endvidere har Bent Thorgaard i 8 år været medlem af Kjellerup Skakklubs bestyrelse, ligesom han har været medlem af bestyrelsen i 9. hovedkreds, Her var han bl.a. med til at udforme vedtægter og holdturneringsreglement, da hovedkredsen blev oprettet.

Forretningsudvalget:
Lars Rasmussen
Åbyhøj Skakklub

Lars Rasmussen har i ti år stået for k-skakkens ratingberegning. Hans arbejde har været præget af stor sans for orden, og han har altid været hurtig til at besvare forespørgelser fra kollegerne i k-skakken. Lars Rasmussen er et beskedent menneske som vedvarende har løst sine opgaver i 'god ro og orden'. For en del skakspillere er Lars Rasmussen måske mere kendt som ham, der gennem sine computerprogrammer har kastet nyt lys på gamle kendte slutspil.

 

Iniativpræmier

1. hovedkreds:
Københavns
Skakforening
1. Hovedkreds indstiller Københavns Skakforening (KS) til initiativpræmien for, gennem arrangementerne af KS Sommerskak, at gøre den københavnske skaksommer til en helhed med flere spændende arrangementer. Arrangørerne har gennem deres arbejde med en åben GM-gruppe og flere undergrupper fyldt et hul ud, således at der nu er tilbud til alle skakspillere i København.

2. hovedkreds:
Køge
Skakklub
I 1997 har Køge Skakklub fejret sin 50-års fødselsdag. Det blev markeret med en stormesterturnering med deltagelse af nogle af skakkens absolutte verdensnavne. Et så stærkt felt er sjældent set i Danmark. Køge Skakklub har på grund af sin store satsning så sandelig fortjent Dansk Skak Unions Initiativpræmie.

3. hovedkreds:
Gelsted
Skakklub
Gelsted Skakklub var en lille klub i medlemskrise. På grund af en meget aktiv bestyrelse, der har lavet mange nye tiltag i lokalområdet, har man fået vendt en medlemstilbagegang med truende lukning til følge til en medlemsfremgang. Gelsted Skakklubs medlemmer er også nogle af de mest turneringsaktive på Fyn.

4. hovedkreds:
Ribe
Skakklub
Som en af hovedkredsens største klubber har Ribe Skakklub trods den generelle afmatning formået at fastholde sit medlemstal. Det er sket ud fra erkendelsen af, at det ikke kun drejer sig om at vinde nye medlemmer, men også at fastholde de gamle. Dette mål er nået ved at fokusere på det interne klubliv med hygge og aktivitet på og omkring skakbrættet. Rekrutteringsopgaven er dog ikke glemt, og en målrettet indsats mod udvalgte, skakinteresserede unge tegner godt for fremtiden.

5. hovedkreds:
Erritsø
Skakklub
Efter at have været lukningstruet i 1996 er det lykkedes ved stort udadvendt arbejde at få klubben op at stå igen.
Erritsø arrangerer mange eksterne og interne turneringer, har træfsamlinger for 1. holdet og ligeledes for alle andre klubmedlemmer. Denne træning er medvirkende til at klubben i år atter rykkede op i 3. division. Erritsø skakklub deltager flittigt i hovedkredsen hold- og pokalturnering. Til slut skal Erritsø roses for deres store juniorarbejde.

6. hovedkreds:
Skolernes
Skakklub
Skolernes Skakklub præsterede med Skakfestival 1997 det flotteste internationale skakarrangement, der hidtil er set i 6. hovedkreds – såvel styrkemæssigt som en professionel anvendelse af kommentatorrum og Internet. Arrangementet markerede klubbens 25 års jubilæum og demonstrerede på fornemste vis, at klubben har store organisatoriske ressourcer at trække på.

7. hovedkreds:
Sæby
Skakklub
Under formand Jens Riis' ledelse har Sæby Skakklub været meget aktiv turneringsarrangør. De sidste 20 år har klubben arrangeret hurtigturneringen Sæby Open og siden 1990 også Sæby EMT, der nu hedder Egnsbank Nord EMT. Klubben bar taget initiativ til stiftelsen af Vendsyssel Skakring og herunder stået for afviklingen af VM 98 (vendsysselmesterskabet).

8. hovedkreds:
Helsinge
Skakklub
Helsinge Skaklub er en aktiv klub både internt og eksternt. Klubben har et godt juniorarbejde og har i den forløbne sæson været en udmærket vært for såvel pige-DM som DM for Hovedkredshold.

9. hovedkreds:
Viborg
Skakklub
Viborg Skakklub har de to seneste år arbejdet målrettet med ungdomsarbejdet og er i dag en klub i stor udvikling. Fra at de dårligt kunne samle spillere nok til 1. holdet, kan klubben nu stille fem hold i holdturneringen samme aften.

Skakbladet
Dansk Skak Unions trykte medlemsblad. Det udkommer 6 gange om året.
Ratinglister
Senest opdaterede danske ratinglister pr. 01.04.2013, Elo-lister pr. 01.04.2013.